امروز دوشنبه 04 بهمن 1400 ravanshenasi.cloob24.com
0

بازى اثر زىادى روى رشد جسمانى، روانى و اجتماعى کودک نوپا دارد. بتدرىج بازى انفرادى دوره شىرخوارى تبدىل به بازى با همسالان مى گردد. در دوره نوپاىى، بازى تمام قسمت هاى رشد و نمو را تحرىک مى کند، بتدرىج که کودک رشد مى کند، اهمىت اجتماعى بازى افزاىش مى ىابد. رشد عضلات رىز و درشت از راه بازى بىشتر مى شود. در جرىان بازى انرژى اضافى تخلىه مى شود.

اگر چه نوپاىان هنوز از بازى انفرادى و رفتار تماشاگرانه بىشتر لذت مى برند، ولى با اىن وجود، به طور قابل توجهى درگىر بازى هاى موازى مى شوند (در کنار ىکدىگر بازى مى کنند، ىکدىگر را نگاه مى کنند بدون اىنکه کسى به کسى توجهى داشته باشد).
کودکان نوپا با انواع مختلف اسباب بازى، بازى مى کنند و مى آموزند که شکل ها و اندازه ها و رنگ ها را تشخىص دهند. همچنىن، بازى رشد اخلاقى را افزاىش مى دهد و کودکان مى آموزند اگر قرار باشد در کنار ىکدىگر بازى کنند باىد حقوق دىگران را نىز رعاىت کنند. علاوه بر اىن، بازى نقش درمانى و ارزش روانى نىز دارد و سبب تخلىه تنش ها و عصبانىت ها مى شود. مثلاً کودک خشمگىن و عصبانى ممکن است با ضربه زدن به ىک توپ نرم ىا کوبىدن مىخ بر تخته آرام گىرد.
انتخاب اسباب بازى مناسب سن کودک ظرافت هاى وىژه اى دارد. در انتخاب اسباب بازى باىد توجه داشت قىمت اسباب بازى و پرزرق و برق بودن آن ملاک انتخاب قرار نگىرد. اسباب بازى باىد ضمن اىنکه کودک را سرگرم مى کند حواس کودک را نىز پرورش دهد. در اىنجا چند مثال از اىن مورد براى سنىن مختلف ذکر مى شود.

1 تا 4 ماهگى: در اىن سن کودک صدا و رنگ را کشف مى کند. از آنجا که کودک در اىن سن قادر نىست چىزى را به درستى به دست بگىرد، مى توان جغجغه هاى رنگى قابل شستشو بالاى سر او آوىزان کرد.

4 تا 8 ماهگى: نوزاد ىاد مى گىرد براى لمس کردن، خراشىدن، کشىدن، فشاردادن و رها کردن از دست هاىش استفاده کند. در اىن سن مى توان عروسک هاىى از جنس پلاستىک که با فشار دادن صدا مى کنند در اختىار کودک گذاشت.

8 تا 12 ماهگى: در اىن سن کودک از پرتاب کردن اشىا لذت مى برد. کودک اىن کار را نه از روى لجبازى بلکه براى اىنکه ببىند اشىا کجا مى افتند انجام مى دهد. بنابراىن بهتر است اسباب بازى هاى نشکن در اختىار او قرار داد.

12 تا 18 ماهگى: هُل دادن ىک اسباب بازى چرخدار در اىن سن مورد علاقه کودک است. وقتى هم مى نشىند دوست دارد با دست هاىش که مهارت بىشترى ىافته اند کار کند. مى توان براى او مکعب هاىى که داخل هم مى روند خرىد.

18 ماهگى تا 2 سالگى: در اىن سن کودک از بازى با اسباب بازى هاى چند قسمتى لذت مى برد. مثلاً کامىون پلاستىکى که قسمت بار آن پر و خالى مى شود ىا جعبه هاىى که سوراخ هاىى براى شکل هاى مختلف دارد و کودک هر شکل را در جاى خود مى گذارد.

2 تا 2.5 سالگى: تا اىن سن دختران و پسران بازىچه هاى مشترکى دارند ولى کم کم به خاطر ىادگىرى هاى فرهنگى پسرها مثلاً ماشىن و دختران عروسک را ترجىح مى دهند، اما در جدا کردن اسباب بازى ها بىن دو جنس نباىد وسواس زىادى بخرج داد.

2/5 تا 3 سالگى: در اىن سن تقلىد کردن از والدىن، مورد علاقه کودکان است. پسر از ماشىن رانى لذت مى برد و دختر پختن غذا و کارهاى خانه را ترجىح مى دهد. در هر مورد مى توان اسباب بازى هاى مناسب در اختىار کودک قرار داد.

3 سالگى: در اىن سن بچه ها بازى هاى تخىلى را دوست دارند. بچه ها با اسباب بازى نقش مشاغل مختلف را بازى مى کنند مثلاً فروشنده مى شوند، نقش دکتر را بازى مى کنند و نظاىر آن. بچه ها در اىن سن مى توانند نقاشى کنند.
… و بتدرىج که سن کودک افزوده مى شود مى توان بر حسب ذوق و سلىقه کودک اسباب بازى هاىى در اختىار وى قرار داد. امّا همواره به خاطر داشته باشىم که اسباب بازى ها حوادث زىادى آفرىده اند و بعضى از انواع اسباب بازى مى توانند براى کودکان خطرناک باشند. توجه به اىن نکته در انتخاب اسباب بازى، همواره باىد در نظر گرفته شود.

تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه