امروز دوشنبه 04 بهمن 1400 ravanshenasi.cloob24.com
0

اسر و گماندر دو تن از روانشناسان دینی هستند که الگویی را برای درک چگونگی تحول داوری دینی در چرخه زندگی ارائه کرده اند.داوری دینی استدلالی است که فرد درباره عمل یا عدم عمل به تعهداتش با نگاه به یک وجود غایی ارائه می کند.

داوری دینی مستلزم یک اقدام جبرانی در واکنش به تنش بین دو یا چند ارزش متعارض است.آنگونه که اسر می گوید این تنش به موازات ابعاد دوقطبی که بخشی از ماهیت اقدام به داوری دینی هستند،وجود دارد این ابعاد متضاد هفتگانه از این قرارند:

1-احساس آزادگی فردی در برابر وابستگی به خدا

2-این اندیشه که دخالت خدا از باب متعال بودن اوست یا از حیث وجود فراگیرش

3-احساس امید به تاثیرگذاری خدا در برابر یاس از تاثیرگذاری خدا

4-وضوح اراده الهی در برابر ابهام در اراده خدا

5-احساس ایمان در برابر ترس

6-تنها به موجود قدسی فکر کردن یا ناسزاگویی به جوانب امر یا حادثه

7-مرتبط دانستن امور،تنها با موجود ازلی یا با امر فانی

مراحل داوری دینی

1- جهت گیری دگر پیروی دینی: خدا موجودی است که فعالانه و غیرمنتظره در دنیا دخالت می کند و با پاداش دادن یا مجازات کردن در سرنوشت انسان مداخله می کند.انسان نمی تواند بر خدا اثر داشته باشد.

2- جهت گیری "عطا کن تا به دست آوری": خدا موجودی دانسته می شود که همواره ابدی است و توانای مطلقی است که ممکن است پاداش دهد یا عذاب کند،اما انسان می تواند رابطه سودگرانه با خدا داشته باشد.

3- جهت گیری خودمختاری من گرایانه: این مرحله عکس مرحله اول است.انسان به خودمختاری نسبی دست می یابد.اشخاص به صورت من گرایانه مسئول زندگی خود و امور دینی هستند و وجود غایی دارای حیطه مسئولیت پنهانی است.

4- جهت گیری خودمختاری میانه و برنامه رستگاری: حالتی خودمختاری پیدا می شود که مبتنی بر وجود غایی به عنوان پیش شرط تصمیم ها و اعمال انسان است.

5- جهت گیری خودمختاری و درهم تنیدگی دینی: ابعاد هفت گانه متضاد هماهنگ می شود و به نوعی به تجربه وحدت با خدا می انجامد.

ارزیابی

نقاط قوت

1-این نظریه از این جهت که نشان می دهد با تغییر سن و افزایش شناخت نسبت به خدا،خود و جهان، چگونه داوری دینی تغییر می کند،از ارزشی ابتکاری و نوآورانه برخوردار است و نخستین کار در این زمینه به شمار می آید.

2-از ظرفیت و کارآمدی مناسبی برای تدوین اهداف آموزشی و انطباق آموزش دین با سطح تحول دینی کودکان برخوردار است

3-برای درک تحول در داوری دینی در دوره کودکی و نوجوانی بر مبنای تجربی استواری بنا شده است و از این نظر می توان به آن اعتماد کرد.

نقاط ضعف

1-مرحله پنجم در این دیدگاه به صورت مفهومی و بدون مبنای تجربی توضیح داده شده است.

2-تفاوت بین تحول دینی به معنای التزام عمیق مذهبی و تحول داوری دینی نادیده گرفته شده است.

3-آیا مراحل با افزایش سن افراد به همان صورتی که اسر و گماندر بیان می کنند،واقع می شود؟

4-تمرکز افراطی بر تاثیر بعد ساختاری دینداری و بی توجهی از تاثیر محتوای کتاب مقدس،اعمال عبادی و عبادات بر تحول ایمان

5-پرسش محوری

6-تبیین بسنده ای از اینکه چگونه فرد ابعاد متضاد را هماهنگ می کند ارائه نکرده است.

تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه