استفاده افراطی از سرکوبی

سرکوبی به مهار آرزوهای غیر ممکن و خطرناک کمک می کند و از اثرات مخرب تجریبات دردناک و آزار دهنده می کاهد. ولی اگر این واکنس ناهشیار به صورت غیر مطلوب به کار رود نوعی خود فریبی محسوب شده و مقدار زیادی از نیروی روانی فرد را تلف می کند و ممکن است نتایجی همچون (راه رفتن در خواب)،(فراموشی بیمارگونه)،(فلج هیستریک)،(اسکیزوفزنی) گریبانگیرش شود.پس سرکوبی در حالت افراط جنبه مرض و آسیب شناختی دارد.(احمد وند، 1382)