امروز دوشنبه 08 آذر 1400 ravanshenasi.cloob24.com
0

قسمت عمده ای از تحقیقات بیان می کنند که بچه ها نمی توانند تعریف یکسانی از اسنادهای متفاوت مانند بزرگسالان داشته باشند. این تحقیقات بیان می کنند که طبقه بندی هنجاری از اسنادهای متفاوت مانند توانایی، تلاش، شانس و دشواری تکلیف در 3 بعد کلی علیت، کنترل و ثبات برای بچه ها وجود ندارد.

نیکلز (Nicholls) و همکارانش یک الگوی رشدی 4 سطحی را در بچه ها در اعتقاد به توانایی و تلاش ذکر کردند.

1- سطح اول اعتقاد بچه ها را قبل از 6 سالگی منعکس می کند، که آنها تلاش و نتیجه آن را با توانایی یکسان فرض می کنند. بچه ها در این مورد نمی توانند بین تلاش و توانایی و نتیجه آنها تفاوت قائل شوند. موفقیت برای آنها یعنی شما در یک کار بسیار تلاش کردی، پس توانستی آن کار را انجام دهی، به علاوه اگر شما به سختی تلاش کنی اما به خوبی دیگران عمل نکنی هنوز از دیگران باهوش تر هستی اما تلاشت خیلی نبوده است.

در اینجا انتظار این را می کشد که با تلاش پیامد آن عوض می شود و در نظر آنها افرادی که تلاش بیشتری می کنند نتایج بهتری به دست می آورند.

سطح اول، کودکان زیر 6 سال که تلاش و پیآمد را به عنوان توانایی برابر می دانند. یعنی بین تلاش، پیآمد و توانایی تمایز قائل نمی شوند.

2- سطح دوم در سن 6 سالگی است. در این جا تمایز گذاشتن بین تلاش و پیامد آن آغاز می شود. در اینجا انتظار این را می کشند که با تلاش پیامد آن عوض می شود و در نظر آنها افرادی که تلاش بیشتری می کنند نتایج بهتری به دست می آورند.

سطح دوم کودکان بالای 6 سال هستند که بین تلاش، پیآمد و توانایی تمایز قائل می شوند. و بیان می کنند کسانی که تلاش زیادی می کنند موفق تر از دیگران هستند و عدم نابرابری در موفقیت با تلاش یکسان به دلیل این است که از تلاششان به خوبی استفاده نکرده اند یعنی تلاش آن ها توأم با اشتباه بوده است.

3- در سطح سوم که از حدود 9 سالگی ظاهر می شود بچه ها تمایز تلاش و توانایی را آغاز می کنند و معتقدند بچه هایی که تلاش کمتری می کنند اما پیامدهای یکسانی دارند، با افرادی که تلاش بیشتری می کنند باید باهوشتر و تواناتر باشند. پس در این سطح هم بچه ها این تمایز را خیلی خوب نفهمیدند.

سطح سوم کودکان 9 ساله هستند که بین توانایی و تلاش تمایز قائل می شوند و بیان می کنند کسانی که تلاش کمتری می کتتد ولی پیآمدهای برابر دارند به خاطر این است که باهوش تر و بهتر از دیگران هستند.

4- سرانجام در سطح چهارم که در حدود 13 سالگی است اشاره دارد به اینکه درک بچه ها از توانایی یک ظرفیت است و تلاش و توانایی به طور واضح متفاوت هستند. بچه ها در این سن معتقدند که توانایی کم می تواند نتایج محدودی را با توجه به تلاش زیاد داشته باشد و توانایی بالا همراه با تلاش زیاد می تواند عملکرد را افزایش دهد.

سطح 4 کودکان 13 ساله هستند که مفهوم بزرگسالان از توانایی به عنوان ظرفیت را نشان می دهند. یعنی در این سطح توانایی وتلاش به وضوح از هم متمایز می شود.

نیکلز و مایلر (miller) هچنین درک و فهم بچه ها را از ارتباط بین توانایی و دشواری تکلیف و نیز بین توانایی و شانس را با توجه به سن نشان دادند. دشواری تکلیف و توانایی از یک توالی رشدی ناشی از خود محوری پیروی می کند که این توالی از خود محوری به عینی و آنگاه به هنجاری صورت می گیرد.

1- در سطح اول: در سطح 5-3 سال بچه ها دشواری را موفق بودن در تکلیف می بینند. به این معنی که اگر بتوانند آن تکلیف را انجام دهند پس آن کار آسان است، اما اگر نتوانستند آن یک کار سختی است. این یک دیدگاه خود محور است. چون بچه ها عملکرد دیگران را در انجام این کار در نظر نمی گیرند، آنها در نظر نمی گیرند که ممکن است بچه های دیگر بتوانند این تکلیف را انجام دهند.

در سطح اول یعنی 5-3 سالگی، دشواری تکلیف را در توانایی موفق شدن در یک تکلیف نسبی می دانند. در این دیدگاه توانایی دیگر کودکان را در نظر نمی گیرند.

2- در سطح دوم: تمایزی را که بچه های 6-5 سال بین تکالیف سخت یا آسان می گذارند وابسته است به خصوصیات تکلیف. بچه ها در این سن در یک سطح عینی هستند و هنوز معتقدند که شکست آنها به دلیل توانایی کم آنها در این تکلیف خاص بوده است.

در سطح دوم (عینی) که سن 6-5 سالگی می باشد، کودکان متوجه می شوند که تکالیف متفاوت به خصوصیات تکلیف وابسته است. در این سطح هنوز کودکان توانایی و دشواری تکلیف را با هم درهم می آمیزند.

3- در سطح سوم: در سن 7 سالگی به نظر می رسد بچه ها می توانند بین توانایی و دشواری تکلیف تمایز قایل شوند. و همچنین می توانند مقایسه های اجتماعی با دیگر بچه ها داشته باشند. آنها می دانند که اگر یک تکلیف سخت است برای بیشتر بچه ها سخت است و بیشتر بچه هایی که نمی توانند آن تکلیف را انجام دهند به توانایی بیشتری نیاز دارند.

در سطح سوم (هنجاری)، کودکان در سن هفت سالگی بین توانایی و دشواری تکلیف تمیز قائل می شوند و اطلاعات هنجاری را با بر اساس مقایسه های اجتماعی با سایر کودکان به کار می برند.

تمایز بین شانس و مهارت یا توانایی نیز از یک الگوی رشدی پیروی می کند.

1- در سطح اول بچه ها نمی توانند بین شانس و مهارت داشتن در یک تکلیف تمایزی قائل شوند. و معتقدند مقدار تلاش می تواند در دو تکلیف مختلف تفاوت ایجاد کند.

کودکانی که در سطح اول هستند بین تکالیف شانس و تکالیف مهارت تمایز قائل نمی شدند. و معتقد بودند تلاش می تواند در هر دو تکلیف (شانس و توانایی) تفاوت هایی را در عملکرد ایجاد کنند.

2- در سطح دوم بچه ها بین مهارت و شانس تفاوت هایی را می بینند و معتقدند تلاش می تواند کمک کند تا در یک تکلیف مهارت را به دست آوریم.

کودکان در سطح دو تمایز تکالیف را آغاز می کنند. و بر این باورند که تلاش در تکالیف مهارت، کمک بیشتری می کند.

3- در سطح سوم بچه ها معتقدند که تلاش می تواند به مهارت کمک کند، اما اعتقاد هم دارند که تلاش می تواند به شانس داشتن هم کمک کند. و سرانجام در سطح چهارم است که بچه ها به طور واضح بین شانس و مهارت در تکالیف تمایزی قائل می شوند و معتقدند که تلاش نمی تواند نتیجه شانس باشد.

کودکان در سط سوم بیان می کنند تلاش در تکالیف مهارت بیشتر کمک می کند، اما آن ها هنوزبر این باورند که تلاش در تکالیف شانس نیز مفید است. موضوعی که برخی از بزرکسالان نیز به آن برگشت دارند و معتقدند در تکالیف شانس با تلاش و ایجاد راهبرد می توان موفق بود. توانایی تمایز کامل بین تکالیف شانس و تکالیف مهارت در اوایل نوجوانی کامل می شود.

نیکولز در جمع آوری نتایج تحقیقات، بیان می کند که درک هنجاری بزرگسالان از توانایی و تلاش در فرهنگ های غربی شامل دو ارتباط مشخص می باشد؛ اول این که بزرگسالان چنین برداشت می کنند که توانایی و تلاش به طور معکوس با هم تغییر می کنند و دوم این که بیشتر بزرگسالان توانایی به عنوان تلاش را قبول دارند (یعنی این که یک منبع درونی و غیر قابل کنترل می باشد). اما به نظر می رسد کودکان خردسال تمایل دارند که توانایی را رشد یابنده و قابل تغییر ببینند.

تحقیقات نشان داده است که هم تغیرات روانشناختی (درونی) و هم تغییرات محیطی (برونی) می توانند این تفاوت های رشدی را در اسناد بچه ها خلق کنند.

نویسنده : جعفر هاشملو
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه