امروز دوشنبه 08 آذر 1400 ravanshenasi.cloob24.com
0

فروید در جریان درمان بیماران عصبی مشاهده نمود که گفته های اکثر بیمارانش غیر منطقی و کم و بیش خارج از شرایط زمانی و مکانی شخصیت آنهاست. برای او مسلم بود که این افکار نمسی تواند از آگاهی بیاید و لذا نتیجه گرفت که باید از سطوحی ماورا آگاهی مشتق شده باشد او در سال (1923) اعلام داشت که فالیت روانی انسان دارای سه سطح متمایز هشیار، نیمه هشیار و ناهشیار است.

وی برای تجسم این سطوح، ضمیر بشر را به قطعه یخ بسیار بزرگی تشبیه نمود که در آب شناور باشد. بخش کوچک ظاهری آن که از آب بیرون است ضمیر هشیار یا آگاه نام دارد زیرا همیشه و در همه حال در دسترس است و شامل کلیه وسائلی می گردد که شخص را با محیط ارتباط می دهد. بخش عظیم دیگری که در ظاهر پنهان و مانند قسمت بزرگ یخ زیر آب می ماند،بخش ناهشیار (ناخود آگاه) یا شعور تاریک است که این بخش مخزن خاطرات و حوادث زندگی است که برخی از آنان به واسطه ی دردناک بودن فراموش شده اند البته این فراموشی ظاهری است. میان دو بخش حجاب یا پرده ای وجود دارد که در حالت عادی از عبور افکار و خاطرات دردناک ناخود آگاه به خود آگاه ممانعت می کند ولی در خواب حجاب مزبور و بیش برداشته می شود و امکان می دهد تا افکار و خاطرات ابتدایی بشر ظاهر شود این بخش را نیمه آگاه می نامند (احمد وند، 1382)

از دیدگاه فروید دنیای روانی شامل سه سطح است، این سه سطح مدل مکان نگاری او را ترسیم می کند. ناهشیار، نیمه هشیار، هشیار. این سه سطح وجودشان فرضی و انتزاعی است و در بدن جایگاه مشخصی ندارد.

1- ناهشیار

مهمترین کانون نظریه روان کاوی و مهمترین بخش شخصیت ناهشیار است. این بخش بزرگترین وسعت را دارد. فروید سطوح فعالیت روانی را به کوه یخ تشبیه کرد که فقط نوک آن روی آب است. بخش اعظمی از قسمتی که در زیر آب قرار دارد ناهشیار است.

بخش ناهشیار شامل غرایز، آرزوها و میل ها یی است که به رفتار جهت می دهد. رفتار، اعمال، احساسات و کلمات را در فرد برمی انگیزد. به عقیده فروید انگیزه های ناهشیار، منبع و سرچشمه اصلی رویاها، لغزشهای کالمی، رویدادها و فراموشی ها است. هیچ چیزی بر حسب تصادف اتفاق نمی افتد بلکه هر رفتاری دارای علتی است. این پدیده را جبر روانی می گویند.

از نظر فروید ناهشیار را صرفاً به صورت غیر مستقیم می توان ثابت کرد. نشانه های روان آزادگی، لغزشهای زبان معانی نهفته در رویاها و برخی فراموشی های ناشی از سرکوبی ناهشیار را ثابت می کند.

خاطرات و تصورات تهدید کننده در سطح هشیاری به صورت تجربیات خوشایند تجربه می شوند. به نظر فروید تصورات مبدل معموالً درونمایه های جنسی و پرخاشگرانه دارند که در دوران کودکی تنبیه و بازداری شده اند و یا به دلیل اضطراب زا بودنشان سرکوب شده اند. اما او نتوانست کل ناهشیار را با توسل به سرکوبی رویدادهای دوران کودکی توجیه کند و برای پر کردن این خالء مفهوم موهبت نوع پیدایش را مطرح ساخت. بنابراین بخشی از ناهشیار ریشه در تجربیات نیاکان دارد که از طریق نسلهای متمادی به ما منتقل شده است. موهبت نوع پیدایش شبیه مفهوم ناهشیار جمعی یوینگ است. در عین حال این دو تفاوت مهمی دارند. زمانی که توجیهات مبنی بر تجارب فردی کافی نبودند فروید برای پر کردن شکاف های تجارب فردی به تجربیاتی که به صورت جمعی به ارث رسیده اند متوسل شد در حالیکه یونگ به ناهشیاری جمعی تأکید زیادی دارد و این مفهوم یکی از مفاهیم محوری نظریه اوست فروید بعدها در توضیح عقده اودیپ و اضطراب اختگی او مفهوم نوع پیدایشی استفاده کرد.

2- نیمه هشیار

این بخش در برگیرنده افکار، خاطرات، ادراکات و اندیشه هایی است که ما در حال حاضر به آنها آگاهی نداریم اما به راحتی و با اندکی تالش می توان به آنها دست یافت.

دو منبع اصلی که نیمه هشیار از آنها نشأت می گیرد:

1) ادارک هشیار

شامل چیزهایی که االن درک می کنیم، که برای مدت کوتاهی هشیار است و وقتی توجهمان جای دیگری جلب می شود این بخش به نیمه هشیار منتقل می شود

2) تصورات نیمه هشیار که ریشه در ناهشیاری دارد

تصوراتی که معموالً سرکوب گشته اند و به شکل مبدل وارد نیمه هشیار می شوند. محتویات نیمه هشیار برخی به حیطه ناهشیاری رانده می شوند و برخی در شکل مبدل مثل مکانیزمهای دفاعی، لغزش زبان و رویا به هشیاری راه می یابند.

3- سطح هشیار

این بخش کوچکترین بخش از سطوح روانی ماست که شامل احساس ها، ادارکات، تفکرات و خاطراتی است که ما در حال حاضر به آنها آگاهی داریم. آن چیزی که ما به آنها آگاهی داریم فقط قسمت کوچکی است از آنچه که در روان و ذهن ما جریان دارد. شامل نوک یک کوه یخ که قسمت اعظم آن در زیر آب پنهان شده است.

دو منبع اصلی که محتوای هشیار را شکل می دهند شامل:

1) دنیای بیرونی و محیط پیرامون است.

2)نیمه هشیار و ناهشیار.

- وقتی ما با استفاده از حواسمان با دنیای بیرونی ارتباط برقرار می کنیم به سطح هشیاریمان وارد می شوند و بخش دوم نیز از طریق تغییر شکل از نیمه هشیار و ناهشیار وارد ذهن ما می گردند.

تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه