امروز چهارشنبه 17 آذر 1400 ravanshenasi.cloob24.com
0

(سبک های پردازش هویت برزونسکی)

برزونسکی با رویکردی پسامدرن، هویت را غیرمتمرکز، پویا، متعدد، وابسته به بافت، نسبی، سیال و چند بخشی می داند (گودرزی و شاملی، 1389). همچنین از نظر برزونسکی و کوک هویت، یک تصور و بازنمایی ذهنی از خود است و افراد بر حسب استفاده از فرایندهای شناختی و اجتماعی و نظریه های خود ساخته برای حل مسائل شخصی و تصمیم گیری ها، در استفاده از سبک ها با یکدیگر تفاوت دارند. این سبک ها، راه های پردازش اطلاعات و مقابله با مشکلات ناشی از بحران هویت است (کشاورزی ارشدی، 1388).

مدل شناختی- اجتماعی برزونسکی از هویت، بر فرضیه­ی سازنده­گرایی یا دیدگاه ساختارگرایی استوار است (پیری و شهرآرای، 1384). به این معنا که افراد، نقش فعالی در ساختن تفکرشان نسبت به اینکه چه کسی هستند و در چه واقعیتی زندگی می­کنند، دارند. بنابراین به نظر برزونسکی رشد هویت، مبادله­ی مداومی بین فرایندهای جذب(که به وسیله­ی ساختار هویت اداره می­شود) و انطباق(که توسط بافت­های فیزیکی و اجتماعی که نوجوان در آن زندگی و رشد می­کند، تعدیل می­شود) است (dc263.4shared.com). در این الگو به تفاوت های افراد در استفاده از فرایندهای تصمیم گیری، حل مسئله، مواجهه با مشکلات، درگیری با تکالیف پرداخته است (سراج خرمی و معظم فر، 1389).

میشل برزونسکی در 1990 یک دیدگاه اجتماعی – شناختی مطرح کرده است که بر تفاوت های موجود در فرایندهایی که افراد در وضعیت های هویتی مختلف به منظور فرایندهای شناختی- اجتماعی، تصمیم گیری، حل مسئله، مواجهه با مشکلات، درگیری با تکالیف و پردازش اطلاعات مربوط به خود و برخورداری از سلامت عمومی شناختی مورد استفاده قرار می دهند (شکری و همکاران، 1386). و به تفاوت در فرایندهای شناختی – اجتماعی جوانان در ساخت، نگهداری و انطباق هویت خودشان تأکید دارد. این الگوی شناختی – اجتماعی به تفاوت برجسته در درگیری و یا اجتناب افراد از تکالیف مختلف، چون تصمیم گیری، حل مسائل شخصی و موضوعات هویت اشاره می کند. این فرایند های جهت یابی یا سبک هویت شامل ساز و کارهایی است که اطلاعات و تجارب مرتبط با خود را کدگذاری، پردازش و سازماندهی و مرور می کند (آقاجانی و همکاران، 1387). الگوی برزونسکی بر آن دسته از فرایندهای اجتماعی- شناختی مبتنی است که طی آن افراد براساس شیوه­ی ترجیحی پردازش اطلاعات مربوط به خود، گفتگو درباره­ی موضوعات مربوط به هویت و تصمیمات فردی، در وضعیت های متفاوت قرار می گیرند. فرایندهای متفاوت فرض شده، حداقل در سه سطح (اطلاعاتی، هنجاری و سردرگم-اجتنابی) به کار می­رود. اکثر اجزا اساسی آنها شامل پاسخهای شناختی- رفتاری خاصی است که افراد در زندگی روزمره­ی خود به کار می برند (1118.blogsky.com).

به نظر برزونسکی و فراری، افراد بر اساس فرایندهای شناختی و اجتماعی دارای انواع سبک های هویتی است، همچنین براساس دیدگاه شناختی – اجتماعی برزونسکی سبک های هویتی استراتژی های شناختی – اجتماعی هستند که افراد در زمان مواجهه با تعارضات هویتی از آنها استفاده می کنند (محمدی و همکاران، 1390). و سبک پردازش هویت عبارت است از اینکه افراد چگونه اطلاعات مربوط به خود را پردازش می کنند، چگونه درباره اطلاعات مربوط به خود و موضوعات هویتی بحث و گفتگو می کنند و تصمیم می گیرند (حجازی و فرتاش، 1385). سبک های پردازش هویت نیز چارچوبی برای عمل کردن فرد در محیط فراهم می آورند و بیانگر نظریه ضمنی درباره خود هستند. بنابر این ملاحظه می شود که خودکارآمدپنداری جزئی از این نظریه ضمنی به حساب می آید (عبدی زرین و همکاران، 1389ب). لازم به توضیح است که نظریه سبک های هویت به جای تمرکز بر پیامد شکل گیری سبک ها، بر فرآیند شکل گیری هویت تأکید می کند (شکری و همکاران، 1386).

برزونسکی با معرفی سبک­های هویتی، بر نحوه­ی پردازش اطلاعات و نحوه­ی برخورد با مشکلاتی که در دوران بحرانِ هویت ایجاد می­شود تأکید کرد. بر اساس دیدگاه او، هویت یک ساختار شناختی و چهار­چوب ارجاعی شخصی است که برای تفسیر تجارب و اطلاعات مربوط به خودِ شخص و پاسخ­گویی به پرسش­هایی درباره­ی مفهوم زندگی، معناداری و مقصود آن به­کار گرفته می­شود (dc263.4shared.com).

همچنین باید در نظر داشت که برزونسکی ارتباط بسیار نزدیکی بین وضعیت هویتی هر فرد و اینکه شخص درباره رفتار چگونه فکر می کند، قائل بود (کشاورزی ارشدی، 1388).

براساس دیدگاه برزونسکی و کاک در 2005، سه جهت گیری یا سبک پردازش هویت یا وضعیت سبک هویتی شامل سبک اطلاعاتی، هنجاری و سردرگم/اجتنابی از یکدیگر متمایز می شوند (شکری و همکاران، 1386).

وضعیت سبک های هویت از نظر ترتیب بالیدگی:

  1. هویت موفق
  2. هویت دیررس
  3. هویت زودرس
  4. هویت مغشوش (شکری و همکاران، 1386ب).

این چهار وضعیت هویت براساس وجود یا عدم وجود تعهدات هویت و اکتشاف فعال شامل وضعیت هویت موفق، دیررس، زودرس و مغشوش از یکدیگر قابل تفکیک است (شکری و همکاران، 1386). همچنین باید گفت که، برزونسکی با انجام مطالعاتی در 2003 در مورد انطباق سبک های یادگیری خود با وضعیت های هویتی مارسیا، بیان می کند که وضعیت هویت اکتساب شده و دیررسی هویت از سبک اطلاعاتی، وضعیت هویت زود هنگام از سبک هنجاری و وضعیت سردرگم از سبک سردرگم / اجتنابی استفاده می کنند (کشاورزی ارشدی، 1388).

جدول 7-2: جدول تطابق وضعیت هویت مارسیا با سبک هویت برزونسکی

وضعیت هویت مارسیا

سبک هویت برزونسکی

اکتساب شده و دیررسی هویت

اطلاعاتی

زودرس

هنجاری

سردرگم

سردرگم / اجتنابی

فلوم علاوه بر حالات چهارگانه هویت، یک سبک جدید که وی آن را سبک تکاملی شکل گیری هویت نامید در شکل گیری هویت نوجوانان تأثیر دارد. در این سبک، نوجوانان در واقع هیچ بحران مهمی را نشان نمی دهند. آنها آشفتگی بسیار کمی درباره چه کسی بودن را نشان می دهند. هم چنین، این عده گر چه ممکن است سئوالات و تردیدهایی درباره آینده داشته باشند، اما مسئله تهدیدی برای آنان ایجاد نمی کند. آنها هدفدار و خوشبینانه به آینده می نگرند (حسین پور و همکاران، 1389).

جایگاه خود در نظریه سبک های پردازش هویت

برزونسکی (2007) به مفهوم «خود» نه به صورت مستقیم بلکه در قالب مفهوم نظریه «خود» توجه ویژه ای نشان داده است.

نظریه «خود» یک ساختار مفهومی است که از یک مجموعه مفروضه ها، اصول و سازه های مرتبط با خود در هنگام تعامل با دنیای اطراف تشکیل می شود و شامل دانش رویه ای یا روان بنه های بازنمایی شده یا سازه های فردی است که برای درک معنادهی به رویدادها و تجربه های فردی به کار می رود.

برزونسکی بر این باور است که نظریه خود برای فرد به مشابه یک چارچوب عمل می کند و شخص می تواند برای پاسخ به مسائل مربوط به هویت به آن مراجعه کند. سبک های پردازش هویت و مبانی تعریف «خود» سبک های هویت هم چنین با مؤلفه هایی که نوجوانان برای تعریف خود به کار می برند ارتباط دارد.

نوجوانان با سبک هویت اطلاعاتی بر ویژگی های شخصی خود تأکید می کنند.

برای مثال به ارزش های من و هدف های من اشاره می کنند. نوجوانان سبک هنجاری بر ویژگی های جمعی خود تأکید دارند و به خانواده من، دین من و ملیت من اشاره می کنند. نوجوانان سبک مغشوش– اجتنابی به عوامل اجتماعی خودتأکید دارندو بر وجه خود نزد دیگران و تأثیری که بر آنها می گذارند توجه دارند. (برزونسکی، 2007) سبک های پردازش هویت و جهت گیری علّی مقصود از جهت گیری علّی، سبک های انگیزشی کلی افراد در تنظیم رفتار خود است.

نویسنده : جعفر هاشملو
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه