امروز چهارشنبه 17 آذر 1400 ravanshenasi.cloob24.com
0

سبک هویت هنجاری (متعصب، جزمی) بر پایه تقلید، پیروی از افراد مهم در زندگی فرد بنا شده است و شامل یک دیدگاه بسته ذهنی و خودپنداری ثابت (عبدی زرین و همکاران، 1389ب) و سرکوب کننده اکتشاف است. این روش بسیار نزدیک به وضعیت تفویض اختیار مارسیا است (عبدی زرین و همکاران، 1388). این سبک از طریق به تعویق انداختن و اجتناب فعالانه از تصمیم گیری، شکل دادن تعهد و مذاکره هویت مشخص می شود. افراد دارای این سبک وظیفه شناس و هدفمند، اما بسیار ساختارمند هستند و در برابر اطلاعاتی که ممکن است با ارزشها و عقاید شخصی شان در تعارض باشند، بسته هستند (1118.blogsky.com). احساس جهت گیری آشکاری از خود نشان می دهند، احساس مثبتی از بهزیستی دارند، اما این افراد در مواجهه با ابهام تحمل کمی از خود نشان داده، نیاز بالایی نسبت به ساختار دارند و در برابر اطلاعاتی که نظام ارزش ها و باورهای فردی آنها را به چالش می کشد، بسته عمل می کنند (دانشورپور و همکاران، 1386).

سبک هنجاری به طور منفی با باز بودن نسبت به سایر ارزش ها و فعالیت ها و به طور مثبت با نیاز به نزدیکی شناختی مرتبط است (محمدی و همکاران، 1390:ص 62).

نوجوانان با سبک هویت هنجاری، نسبت به موضوعات هویتی، مفروضات ذهنی و تصمیم گیری ها با انتظارات، ارزش ها و دستورات افراد مهم و گروه های مرجع به همنوایی می پردازند (سراج خرمی و معظم فر، 1389). به زبانی دیگر با سئوالات هویتی و موقعیت های تصمیم گیری از طریق همنوایی یا رهنمودها و تجربیات افراد مهم در زندگی، مواجه می شوند. این افراد در مقابل ناهماهنگی دارای تحمل پایینی بوده و به ساخت و شناخت های بسته متکی هستند (فیض آبادی و همکاران، 1386). آنها به طور خودکار، ارزش ها و عقاید را بدون ارزیابی آگاهانه می پذیرند و درونی می کنند (آقاجانی و همکاران، 1387) یعنی این افراد با درونی کردن ارزش ها و باورهای دیگران مهم و به دلیل عدم استفاده از خود ارزیابی های سنجیده، با موضوعات مربوط به هویت به صورت خودکار مواجه می شوند (شکری و همکاران، 1386ب)؛ ایشان تحمل کمی برای مواجه و رویارویی با موقعیت های جدید و مبهم دارند و نیاز بالایی برای بسته نگه داشتن ساختار خود یا همان حفظ ساختار خود نشان می دهند (عبدی زرین و همکاران، 1389). این افراد در برابر اطلاعات و تجاربی که ممکن است به طور بالقوه برای ساختار هویت آنها تهدید کننده باشند، مقاومت می کنند و در برخی موارد به تحریف اطلاعات می پردازند. خود محافظتی در برابر تهدیدهای بالقوه، باعث افزایش پاسخ های قالبی و تحریف شناختی می گردد (آقاجانی و همکاران، 1387).

چون اهل تقلید است، ایشان ارزش های مراجع قدرت و والدین را می پذیرند. در عین حال انعطاف پذیرند و هدف های کاری و آموزشی مشخصی دارند که از بیرون کنترل می شود. اغلب خود کنترل، باوجدان و هدف مدار هستند (کشاورزی ارشدی، 1388)، و در برابر داده های نو که با ارزش ها و باورهای بنیادی وی تفاوت و یا ناهماهنگی دارد شک می کند، و در برابر آن گشودگی نشان نمی دهد. وی انعطاف ناپذیر و دارای هدف های کاری و آموزشی مشخصی است که از بیرون کنترل می شود (پیری و شهرآرای، 1384). همچنین این افراد به جست و جوی اطلاعات نمی پردازند، مگر اینکه این اطلاعات به وسیله یک منبع معتبر تأیید شود. ایشان بیشتر هویت خود را بر روی اسناد های جمعی (مذهبم، کشورم، غرور ملی ام) تعریف می کنند (آقاجانی و همکاران، 1387). و منبع انگیزش در آنها کنترل بیرونی است (برقی مقدم و بنی نصرت، 1389).

آنهایی که از سبک هویت هنجاری استفاده می کنند، گرایش به دفاعی بودن بیشتر و بسته بودن نسبت به پسخوراند در مورد برخی از جنبه های خود، مانند ارزشهای شخصی هستند. آنها هویت خود را در واژه هایی شبیه انتظار و رهنمود والدین، مذهب و دیگر گروههای مهم تعریف می کنند. آنها در مقابل اطلاعاتی که عقاید موجود رایج آنها را به چالش می کشند مقاوم هستند. در گفته­ی مارسیا به آنها برچسب توقف هویت زده می شود (1118.blogsky.com).

افراد با هویت هنجاری در خانواده های با سبک فرزندپروری استبدادی رشد می کنند که در آن کنترل دقیق رفتاری، فرمانبری، همنوایی و منبع کنترل بیرونی مورد توجه می باشد. مردان در مقایسه با زنان بیشتر به اجتناب اجتماعی می پردازند، احساس خودکارآمدی اجتماعی کمتری دارند و کمتر از زنان در جست و جوی حمایت و تأیید اجتماعی هستند (آقاجانی و همکاران، 1387). سازگار و وظیفه شناس و هدفمند بوده و همچنین خود آنها پایدار و زودرس است. این افراد بیشتر به جنبه تأیید اجتماعی و جامعه پسندی رفتارها توجه می کنند و ملاک خود را برای پذیرش ارزش ها، تأیید افراد معتبر قرار می دهند (گودرزی و شاملی، 1389). تمایل به هنوا شدن با انتظارات خانواده و اجتماع و درجه بالایی از تعهد به افراد مهم و استفاده از نظر آنهاست (حجازی و فرتاش، 1385).

افراد با سبک هویت هنجاری در مواجهه با تعارضات هویت به طور نسبتاً خودآیند از انتظارات و توقعاتِ و تجویزات دیگرانِ مهم تبعیت می کند. به نظر برزونسکی و کاک در 2000، برخی مطالعات نشان می دهد که افراد با سبک هویت هنجاری سازگار و وظیفه شناس بوده و همچنین مفاهیم خود آنها پایدار و زودرس است (شکری و همکاران، 1386). احساس جهت گیری آشکاری از خود نشان می دهند و احساس مثبتی از بهزیستی دارند، اما این افراد در مواجهه با ابهام تحمل کمی از خود نشان داده، نیاز بالایی نسبت به ساختار دارند و در برابر اطلاعاتی که نظام ارزش ها و باورهای فردی آنها را به چالش می کشد، بسته عمل می کنند (شکری و همکاران، 1386ب).

افراد با سبک هویت هنجاری، نمرات کمتری را در تکلیف روابط بین فردی سنجیده به دست می آورند. در نظر اول، ممکن است این نکته با تمایل این افراد به تمرکز روی انتظارات اجتماعی و توصیه های دیگران همخوان نباشد. این گروه به دلیل کاستی در خود مختاری عاطفی، ارزش ها و اهداف دیگران را به منظور اجتناب از احساس گناه و کسب رضایت افراد مهم، درونی می شوند، با رفتارهای خود تعیینی و پذیرش مسئولیت شخصی هم بستگی دارد (حجازی و فرتاش، 1385).

اعتقاد به جهت گیری هنجاری ممکن است آنچه را که لانگر و چانوویتز در سال 1981 آن را مطرح کردند و تعهدات شناختی زودرس می نامند، افزایش دهد. تعهدات شناختی زودرس بدون فکر و بدون پردازش و ارزیابی انتقادی از اطلاعات مربوط به خود افراد صورت می گیرد، این نوع تعهد مبتنی بر هیجان بوده که البته شواهد کمی از آن حمایت کرده است. در موقعیت هایی خوش ساختار که در آن مشکلات، تقاضاها و معیارها نسبتاً ثابت و تعهدات نیرومند است، بایستی کارکرد مؤثر بدون توجه به اساس منطقی آن افزایش یابد. با این حال، تعهد مبتنی بر هیجان ممکن است در مووقعیت هایی که به وسیله بی ثباتی و تغییر نسبی مشخص می شوند مشکل آفرین باشد، به ویژه آن هنگام که کارکرد انطباقی به توانایی ارزیابی مجدد مسائل و نادیده گرفتن انتظارات قراردادی و مقابله به شیوه کارآمد و منعطف وابسته باشد (شکری و همکاران، 1386ب).

دانشجویانی که سبک هویت هنجاری دارند احساس روشنی در مورد اهداف و جهت گیری تحصیلی داشته، با این وجود، این دانشجویان از تحمل کمتری برخوردار اند و از نظر عاطفی و تحصیلی استقلال کمتری نسبت به افراد دارای سبک هویتی اطلاعاتی دارند (سراج خرمی و معظم فر، 1389).

نویسنده : جعفر هاشملو
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه