امروز دوشنبه 08 آذر 1400 ravanshenasi.cloob24.com
0

در مورد رابطه جنسیت و سبک های یادگیری باید بیان کرد که تفاوت های جنسیتی نتایج تحقیقات کلب در 1984 بر روی 1933 زن و مرد نشان می دهد که زنان دارای نمره بالایی در تجربه عینی و آزمایشگری فعال هستند، در حالی که مردان در مشاهده تأملی و مفهوم سازی انتزاعی نمره بالاتری داشتند. در تحقیق فیلبین، مایر، هافمن و بوری در 1995 مردان در مشاهده تأملی و تجربه عینی نمره بالاتری داشتند، در حالی که نایت، ال فن باین و مارتین در 1997 و هیکسون و بالتیمور در 1996، گزارش کرده اند که زنان نمرات بالاتری در تجربه عینی و مردان نمره بالاتری در مفهوم سازی انتزاعی داشته اند (هاشمی و لطیفیان، 1390). نایت، الفنبین و مارتین در 1997 تحقیقی را با 126 آزمودنی زن و 87 آزمودنی مرد دارای دامنه سنی 18 تا 40 سال انجام دادند. در پرسشنامه سبک شناختی کلب زنان نمرات بیشتری در تجربه عینی کسب کرده اند نتیجه آن بود که مردان نسبت به زنان سبک های شناختی خود را از روی احساس گزارش کرده اند تا تفکر (حسینی نسب و همکاران، 1385). برعکس این نتایج، طبق نتایج هیکسون و بالتیمور در 1996، مردان بیشتر به تجربه عینی تمایل دارند، در حالی که زنان معمولاً تأملی تر عمل می کنند (خاکسار بلداجی، 1384). حسینی نسب، روئین و سلطان القرایی (1385) در پژوهشی نشان دادند که مردان در تجربه عینی و زنان در مشاهده تأملی نمره بالایی گرفته اند.

بنظر کلب مردان در مقایسه با زنان نمره های بیش تری در تجربه عینی بدست آورده اند. همچنین طبق نتایج تحقیق سروقد و سادات دیانت (1388) سبک یادگیری دانشجویان دختر از نوع حسی، کلی، فعال و دیداری، و سبک یادگیری دانشجویان پسر از نوع کلامی، شهودی، متوالی و تأملی است. نتایج تحقیق پور آتشی بین دانشجویان کشاورزی پردیس دانشگاه تهران نیز نشان داد که زنان بیشتر دارای سبک یادگیری همگرا و مردان بیشتر دارای سبک یادگیری انطباق پذیر می باشند (پور آتشی، 1386).

گراشا در 1996 نشان داد که دانشجویان زن معمولاً نمرات بالاتری در سبک های یادگیری مشارکت طلب کسب می کنند (علیزاده، 1388). طبق نتایج پژوهش علیزاده (1388) تفاوت بین گروه های دختر و پسر دانش آموز در سبک های یادگیری وابسته و مشارکتی معنی دار است.

یاکوبز در 1987 طی پژوهشی اعلام کرد که، آمریکایی های آفریقایی تبار مذکر دارای پیشرفت زیاد به نسبت آمریکایی های آفریقایی تبار دختر دارای پیشرفت متوسط یا کم ساختار کم را ترجیح می دادند. اروپایی های امریکایی تبار دختر دارای پیشرفت زیاد بیشتر از مذکرهای همنوع به خاطر معلم بر انگیخته می شدند. آمریکایی های آفریقایی تبار مذکر دارای پیشرفت کم بیش از دختران همنوع حضور بزرگترها را ترجیح می دادند. اروپایی تبارهای مذکر دارای پیشرفت کم نسبت به دختران همنوع پشتکار کمتری داشتند. لو در 1994 دریافت که در کل دختران بیشتر از پسران خود انگیخته، دارای پشتکار، و سازگار بودند (علی آبادی و کریمی، 1387).

طبق نتایج تحقیق صفری و بذر افشان (1388) دانش آموزان پسر در سبک های اندیشه گرا و نظریه پرداز از دانش آموزان دختر قوی ترند، اما در دو سبک دیگر تفاوتی معنادار بین دختران و پسران وجود ندارد.

بر عکس نتایج فوق، طبق نتایج پژوهش رسولی نژاد (1384) در داشگاه علوم پزشکی کاشان، بین سبک های یادگیری با جنس و رشته تحصیلی اختلاف معناداری مشاهده نشد. همچنین عاصمیان در 1384 طی پژوهشی که برای بررسی رابطه سبک های یادگیری شناختی (واگرا، همگرا، جذب کننده و انطباق یابنده) با مؤلفه های یادگیری خود تنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان انجام گرفته در بین 375 نفر از دانش آموزان تبریز در سه گروه تحصیلی ریاضی، تجربی و انسانی نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین دانش آموزان با توجه به سبک های یادگیری شناختی و یادگیری خودتنظیمی تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین تفاوت معنی داری بین سبک های یادگیری شناختی با توجه به رشته های تحصیلی وجود نداشت. عدم تفاوت معنی داری بین سبک های شناختی دانش آموزان دختر و پسر با توجه به رشته تحصیلی نمایان بود (فضلعلی زاده، 1388). نتایج میناکاری (1385) در خصوص رابطه سبک یادگیری با رشته ها نیز، نشان می دهد که تفاوت معناداری بین سبک های یادگیری دانشجویان با دانشکده های تابعه وجود ندارد. همچنین بین دو جنس در سبک های یادگیری تفاوت معناداری مشاهده نشد.

در مورد تفاوت های سبک های یادگیری در زنان و مردان، احتمالاً نتیجه اجتماعی شدن در نقش های جنسی سنتی است و به وسیله انتخاب های شخصی موضوعات یادگیری و شغل تقویت می شود (الهی و همکاران، 1383).

نویسنده : جعفر هاشملو
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه