امروز دوشنبه 08 آذر 1400 ravanshenasi.cloob24.com
0

ویژگی های اساسی سبک های شناختی را (به نقل از شکری، 1382) می توان به شرح زیر خلاصه کرد:

صوری - روالی

سبک های شناختی بیشتر به شکل فعالیت های شناختی مربوط می شوند تا به محتوای آنها. این سبک ها به تفاوتهای افراد در ادراک، تفکر، حل مسئله، یادگیری و برقراری ارتباط با دیگران و... اشاره می کنند. بنابراین تعریف سبک های شناختی یک تعریف فرایندی است.

فراگیر بودن

سبک های شناختی دارای ابعاد فراگیری هستند و این ویژگی تلویحات مهمی برای محیط های آموزشی دارد. فراگیر بودن سبک های شناختی به همان چیزی اشاره می کند که شخصیت نامیده می شود. فراگیر بودن سبک های شناختی بدین معناست که این سبک ها را به وسیله روش های غیرکالمی (ادراکی) نیز می توان ارزیابی کرد.

ثبات

خصوصیت سوم سبک های شناختی این است که آنها در طول زمان ثابتند. این مطلب بدین معنی نیست که آنها غیرقابل تغییرند، بلکه بعضی از آنها ممکن است به سادگی تغییر کنند. اما در حالت طبیعی می توانیم با میزانی از دقت پیش بینی کنیم که یک فردی که سبک خاصی را در یک روز دارد، در روز بعد، ماه بعد و شاید سال های بعد هم همان سبک را خواهد داشت.

قطبیت

سبک های شناختی با توجه به قضاوت های ارزشی دوقطبی هستند. اسکوئریز (1981) بیان می کند که سبک های شناختی دو قطبی هستند و در دو قطب مخالف ارائه می شوند به طوری که سبک های فرد در دو بعد وابسته به زمینه و نابسته به زمینه، سبک تاملی و تکانشی، سبک واگرا و همگرا، و... تقسیم می شوند. این ویژگی برای تمیز قائل شدن بین سبک های شناختی، با هوش و سایر توانایی ها از اهمیت زیادی برخوردار است. از طرفی دیگر هر یک از قطب های سبک شناختی تحت شرایط خاص دارای ارزش انطباقی است و ممکن است در ارتباط با آن شرایط به طور مثبت ارزیابی شود.

نویسنده : جعفر هاشملو
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه