امروز سه شنبه 04 آبان 1400
ravanshenasi.cloob24.com
0

انوره ( Honorey,M)، کاهای ( Cahay,A)، مون فورت ( Monforb,P)، رمی ( Remy,S) و ترر ( Therer,M) در سال 2000 با الهام از نظریه یادگیری کلب و پرسشنامه سبکهای یادگیری وی یک الگو و یک پرسشنامه سبکهای یادگیری شناختی هم خانواده با آن موسوم به مولفان ایزالم - 97 ساختند.در این الگو دو بعد و چهار شیوه یادگیری را مطرح کرده اند. بعد اول (دریافت اطلاعات) شامل دو شیوه (شهودی در مقابل روشمند) و بعد دوم (پردازش اطلاعات) شامل دو شیوه (عمل گرا در مقابل تاملی) است. این دانشمندان با ترکیب هر شیوه از یک بعد با هر یک از دو شیوه بعد دیگر، چهار سبک یادگیری شهودی عمل گرا، شهودی تاملی، روشمند عمل گرا و روشمند تاملی را معرفی کرده اند. هر کس به درجات مختلف دارای چهار سبک یادگیری است، ولی %75 از افراد یک سبک یادگیری شناختی ترجیحی دارند.

یادگیرندگان سبک شهودی عمل گرا
این افراد علاقمند به آنند که دست و آستین بالا کنند و خودشان یاد بگیرند. این ها از تجارب جدید و اجرای طرحهایی که برایشان به منزله ماجراجویی است لذت می برند. این ها بیشتر بنا بر قوای مدرکه خویش، تا تجزیه و تحلیل منطقی، عمل می کنند. این ها هنگام حل یک مشکل مایلند قبل از غور و تفحص شخصی در مسئله، از دیگران درباره آن اطلاعات بگیرند. نقاط قوت این افراد به ویژه مربوط به استعداد زیاد آنان در اجرای طرح ها، راهبری امور و خطرکردن است. نقاط ضعف این ها مربوط به گرایش آنان به پراکنده کاری و عمل کردن برای عمل کردن است.
یادگیرندگان سبک روشمند عمل گرا
مهارت زیاد این افراد در استفاده از ایده ها و نظریه هاست. این ها قادر به حل مسائل، اتخاذ تصمیمات بدون مسامحه و انتخاب راه حل بهینه اند. اینها اشتغال ورزیدن به علوم کاربردی یا فناوری را به اشتغال ورزیدن به مسائل محض اجتماعی و یا در ارتباط با مردم ترجیح می دهند. نقاط قوت این افراد به ویژه مربوط به استعداد زیاد آنان در تعریف کردن و حل کردن مسائل، اتخاذ تصمیمات و استفاده از استدلال قیاسی است. نقاط ضعف این ها مربوط به گرایش آنان به اتخاذ تصمیمات عجولانه و حمله کردن به مسائل کاذب است.
یادگیرندگان سبک شهودی تاملی
مهارت زیاد این افراد مربوط به در نظرگرفتن یک موقعیت از زوایای بسیار مختلف است. این ها در واکنش اولیه خود به یک موقعیت مشاهده را بر عمل مقدم می شمارند. این ها به موقعیت هایی که مانند "یورش فکری" مستلزم ایده های فراوان باشد اهمیت می دهند. این ها علائق فرهنگی بسیار وسیع دارند و علاقمند به جمع آوری اطلاعات التقاطی اند. نقاط قوت این افراد به ویژه مربوط به استعداد زیاد آنان در تخیل کردن، درک کردن مردم و تشخیص دادن هویت مسائل است. نقاط ضعف این ها مربوط به گرایش آنان به تردید کردن در انتخاب های خود و به تاخیر انداختن تصمیمات خویش است.
یادگیرندگان سبک روشمند تاملی
مهارت زیاد این افراد در آن است که انبوهی از اطلاعات وسیع را به نحو موجز و منطقی ترکیب می کنند. این ها بیشتر به تجزیه و تحلیل ایده ها و مسائل اهمیت می دهند تا به صاحبان آنها. اینها خاصه به درستی و اعتبار نظریه ها اهمیت می دهند. نقاط قوت این افراد به ویژه مربوط به استعداد زیاد آنان در ایجاد "الگوهای علمی"، تعریف کردن مسائل و متحول کردن نظریه هاست. نقاط ضعف این ها مربوط به گرایش آنان به خیال اندیشی کردن و نشناختن کاربردهای عملی نظریه هاست.

در ایران نتایج پژوهش میناکاری (1385) نیز نشان می دهد که شیوه عملگرا در ایزالم - 97 با آزمایشگری فعال در پرسشنامه کلب، شیوه تاملی در ایزالم- 97 با مشاهده تاملی در پرسشنامه کلب، شیوه روشمند در ایزالم - 97 با مفهوم سازی انتزاعی در پرسشنامه کلب و شیوه شهودی در ایزالم- 97 با تجربه عینی در پرسشنامه کلب همبستگی مثبت معنادار (p=0/001) دارند.
بنابراین می توان نتیجه گرفت که سبکهای یادگیری شهودی تاملی، روشمند عملگرا، شهودی عملگرا، و روشمند تاملی در ایزالم- 97 به ترتیب متناظر با سبکهای یادگیری واگرا، همگرا، انطباق یابنده، و جذب کننده در نظریه کلب هستند.
مزیت نسبی ایزالم- 97 بر پرسشنامه سبک های یادگیری کلب در این است که واکنش های پیشنهادی به موقعیت ها به نحوی تهیه شده است که (برخلاف پرسشنامه سبک های یادگیری کلب) فاقد هرگونه سوگیری مستقیم و آشکار پاسخ ها به شیوه های یادگیری باشد.

نویسنده : جعفر هاشملو
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه