امروز سه شنبه 04 آبان 1400
ravanshenasi.cloob24.com
0

در بررسی هایی که از آثار روانشناسی به عمل آورده ایم، به این نتیجه رسیده ایم که مسـئله رشـد اخلاقی در اکثر این آثار با دو مقوله رشد اجتماعی (یعنـی چگـونگی ارتبـاط بـا دیگـران) و رشـد شناختی (چگونگی قضاوت درباره رفتار خود و دیگران) مرتبط شده است.

مطابق این دیدگاه ها دو مقوله رشد اخلاقی و رشد اجتماعی مرتبط با یکدیگرند و روانشناسان معمولاً این دو مقولـه را در یک مجموعه واحد مورد بررسی قرار داده اند. از این دیدگاه، همراه با رشد شناخت خود و هویـت خود، فرد به تدریج تصوری از خویشتن در میان دیگران و در ارتباط با دیگران پیدا می کند که ایـن، تصور یکی از پایه های شکل دهنده مناسبات اجتماعی و اخلاقی او بـا دیگـران اسـت.

مطابق تعریفی که در روانشناسی معمول است، رشـد اخلاقـی حـاکی از جریـان دسـتیابی بـه احساس عدالت در رابطه با دیگران، درستی یا نادرستی این یا آن امر و چگونگی رفتار فرد در هـر یک از این امور است. در این تعریف، آن گونه که روانشناسانی چون پیاژه، کلبرگ و گیلیگان مـی گوینـد، رشد اخلاقی به معنای تغییر در چگونگی استدلال کودکان در امور اخلاقی، نگرش آنان نسـبت بـه قانون شکنی، و رفتار آنان در مواجهه با مسـائل اخلاقـی اسـت.

آن گروه از روانشناسان که به تحـولات مرحلـه ای در رشـد آدمـی معتقدنـد، رویکردهـایی را درباره تحول اخلاقی مطرح ساخته اند.

نویسنده : جعفر هاشملو
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه