امروز جمعه 30 مهر 1400
ravanshenasi.cloob24.com
0
مبانی فلسفی دیدگاه رایت: اندرو رایت (.Wright, A) مبنای فلسفی خود را «واقع گرایی انتقادی» معرفی می کند.
به اعتقاد وی، به لحاظ هستی شناسی، همه ما با نظم غایی امور (واقعیت غایی) در ارتباط هستیم، چه از این واقعیت آگاه باشیم چه نباشیم. واقعیت عینی مستقل از توانایی ما برای درک آن، وجود دارد. واقعیت هستی شناختی یک واقعیت منحصر به فرد است که منتظر کشف شدن می ماند.
نظریه «واقع گرای انتقادی»، هم برای واقعیت و حقیقت مادی و هم برای واقعیت و حقیقت معنوی یا غایی به کار می رود. رایت واقعیت غایی را از واقعیت متعالی متمایز می داند و می گوید: «گرچه ممکن است واقعیت متعالی (خدا) وجود داشته باشد [که من اقناع گردیده ام که حقیقت همین است]، اما امکان دارد واقعیت متعالی وجود نداشته باشد که در این صورت، آنچه در ارتباط با واقعیت، «غایی» است جهان طبیعی است.
به لحاظ معرفت شناسی، این مبنای فکری از ادراک اثبات گرایی و غیرعقل گرایی اجتناب و ادعا می کند امکان شناخت واقعیت و جست وجوی حقیقت وجود دارد.
با این حال، در جست وجوی این شناخت، باید بدانیم که مشاهدات ما از واقعیت، تفسیرپذیر است. برای یک منتقد واقع گرا، شناخت اساساً دست یافتنی و حقیقت در خارج وجود دارد. اما شناخت حقیقت معمولا بزرگ تر از توانایی درک ماست.

رایت به «دانشی شخصی» معتقد است که در آن، دلیل، احساس و تجربه عملی ما با آگاهی ذهنی و جسمی ضمنی ما ترکیب می شود تا ابزاری مؤثر و توانمند برای تبیین ساختارهای پیچیده واقعیت تولید کند. رایت اظهار می دارد: شناخت نمی تواند به سطح وقایع عینی و یک جهان غیرشخصی یا ترویج وهم و تخیل فروکاسته شود.
جست وجوی شناخت، جست وجو برای ارتباط مناسب با واقعیتی است که ما خود را پرتاپ شده در آن می یابیم.
«واقع گرایی انتقادی» مسیری بین اطمینان مطلق و نسبیت مطلق را دنبال می کند. ما می توانیم واقعیت را بشناسیم، اما این شناخت همیشه مشروط و در فرایند تلاش برای فهم عمیق تر و نسبت به بینش جدید گشوده است.
به لحاظ ارزش شناسی، رایت از یگانگی واقعیت و ارزش دفاع می کند. به نظر وی، تبیین های واقعیت توسط دانشمندان، هنرمندان، فیلسوفان و متخصصان الهیات، آشکار می کند که ارزش ها صرفا ساخته انسان ها نیست، بلکه در هر ساختاری از واقعیت، ذاتی هستند و ارزش های معنوی ما نیازمند تطابق با ارزش های ذاتی واقعیت هستند.
دیدگاه رایت درباره معنویت: به نظر او، «معنویت ریشه در علاقه به معنا، هدف و حقیقت غایی دارد» و چون درباره عقاید و ارزش های غایی در جامعه ای با ادیان و آیین های متکثر، توافق وجود ندارد، ارائه تعریفی جهان شمول درباره مفهوم «معنویت» را دشوار می داند. او به یک واقعیت غایی معتقد است که نظم غایی امور است و الگویی ارتباط ی از معنویت در قالب ارتباط فرد با خود، دیگران، طبیعت و نظم غایی امور ارائه می کند. به اعتقاد رایت، ارتباط بین خود، دیگران و طبیعت، هنگامی معنوی است که تنها در ارتباط با واقعیت غایی درک شود.
معنویت از نظر او، ارتباط در حال توسعه فرد درون اجتماع و سنتی است که ارزش غایی و حقیقت غایی در آن وجود دارد یا انتظار می رود که باشد. رایت می گوید: دین یک بخش حیاتی معنویت و تعهد دینی امری جهانی و اجتناب ناپذ یر است. بنابر این، به گونه ای اجتناب ناپذیر دلالت هایی اساسی برای زندگی های معنوی مان به همراه دارد.
بر اساس این جهان بینی:

1. معنویت نوعی جست وجوی معنا، هدف و حقیقت غایی و جهت دادن به همه فعالیت ها به سوی حقیقت غایی است؛
2. معنویت یک فرایند ارتباطی با خود، دیگران، محیط و واقعیت غایی است؛
3. معنویت یک فرایند تعالی بخش در ارتباط با ابعاد فوق است؛
4. معنویت، ایده ای بزرگ تر از دین است؛
5. برخی جلوه های آن عبارت است از: خرد و حکمت، ترس همراه با احترام، تعجب، سرور، آرامش، و عشق؛
7. ارتباط با یک واقعیت غایی اساس و مهم ترین عامل در معنویت است.

رویکرد فارغ از دینمفهوم معنویتابعاد معنویتتجلیات معنویتاساس معنویت
رایتمعنویت به حقیقت و حقایق در حال رقابت مربوط می شود. معنویت نوعی جست وجوی معنا، هدف و حقیقت غایی و جهت دادن به همه فعالیت ها در ارتباط با این واقعیت غایی است. این واقعیت غایی نظم غایی امور است.معنویت الگویی ارتباطی در قالب ارتباط فرد با خود، دیگران، طبیعت و نظم غایی امور است. همه ارتباطات زمانی معنوی است که در ارتباط با واقعیت غایی امور درک شودبرخی جلوه های آن عبارت است از: خرد و حکمت و بصیرتارتباط با یک واقعیت غایی اساس و مهمترین
عامل در معنویت
است.

از دیدگاه رایت، معنویت برای اشاره به معنا، هدف، ارزش و حقیقت غایی زندگی به کار می رود. معنویت دارای یک مابازای واقعی در عالم خارج است که فرد باید آن را کشف کند. مرجع معنویت وجود امری به نام نظم غایی امور است.
سایر ارتباطات و فعالیت های انسان زمانی معنوی است که در ارتباط با این واقعیت غایی/ نظم غایی درک شود. بنابراین، معنا هم ساختنی و هم کشف کردنی است.

رایت معتقد است: "دین یک بخش حیاتی معنویت و تعهد دینی امری جهانی و اجتناب ناپذیر است. بنابراین به گونه ای اجتناب ناپذیر دلالتهایی اساسی برای زندگی های همنومان به همراه دارد ".

نویسنده : جعفر هاشملو
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه