امروز دوشنبه 04 بهمن 1400 ravanshenasi.cloob24.com
0
باووک و همکاران (2008) با برجسته کردن مفهوم حساسیت بین فرهنگی و طرح اهمیت و ضرورت آن برای رسیدن به روابط بین فرهنگی اثربخش، الگوی خود برای توسعه این حساسیت فرهنگی را به نام الگوی حلقه های سه گانه یادگیری فرهنگی طرح کرده اند آنان تشریح کرده اند که حساسیت بین فرهنگی جوهره اثربخشی بین فرهنگی و همچنین داشتن حساسیت بین فرهنگی را متغیر ضروری برای علاقمندی به فرهنگ های سایرین و توجه به تفاوت های بین فرهنگی و پس از آن تمایل به اصلاح رفتاری به عنوان نشانه ای از احترام برای مردمانی از سایر فرهنگ ها دانسته اند.

الگوی حلقه های سه گانه تلاش می کند تا از مرزهای فرهنگ منفرد از طریق ترکیب و هم گرایی ناشی از مقایسه های بین فرهنگی فراتر رود. این الگو به دنبال ایجاد هنجارهایی دوطرفه است که از مقایسه هنجارهای فرهنگ های منفرد اخذ می شود. این الگو برای قرار گرفتن افراد در یک زمینه فرهنگی متفاوت یا قرار گرفتن افراد در محیط های چندفرهنگی نظیر یک گروه کاری متشکل از افرادی از کشورهای مختلف کاربرد دارد.

حلقه اول با وارسی محیط و به عبارتی گردآوری داده ها از محیط اطراف آغاز می شود و سپس با مقایسه اطلاعات گردآوری شده از محیط جدید به لحاظ فرهنگی با فرهنگ خودی ادامه پیدا می کند و در گام سوم از حلقه اول فرد تلاش می کند تا بر اساس نتایج حاصل از مقایسه دیدگاه دوم، کنش متناسب با موقعیت انجام دهد. تفاوت اصلی حلقه دوم با حلقه اول در گام میانی یا گام دوم است. حلقه دوم را می توان در مقایسه با حلقه اول حرکتی رو به جلو دانست به این معنا که در حلقه اول داده های محیط صرفاً با فرهنگ خودی مقایسه می شود در حالی که در حلقه دوم این مقایسه با مجموعه هنجارهای فرهنگی در محیط چندفرهنگی مقایسه می شود و نه با فرهنگ خود.

به عبارت دیگر می توان مقایسه انجام شده در حلقه اول را یک مقایسه دوگانه و این مقایسه را در حلقه دوم، چندگانه دانست بدون آنکه فرهنگ خودی دخالت داده شود.

حلقه سوم نیز ترکیبی از حلقه های اول و دوم است. یه این معنا که مقایسه انجام شده یک مقایسه چندگانه است با این تفاوت نسبت به حلقه دوم که در این مقایسه یک سوی آن نیز فرهنگ خودی است. توجه به این نکته نیز مفید است که در حلقه های سه گانه گام های اول و سوم یکسان و تفاوت اصلی در گام دوم است.

پس هوش فرهنگی را نیز می توان همچون سایر جنبه های شخصیت پرورش داد. در این زمینه باید بر دو نکته تاکید کرد. نخست اینکه چنین کاری تنها از عهده افراد واجد صلاحیت همچون روانشناسان حرفه ای برمی آید. دوم اینکه بهبود هوش فرهنگی باید در راستای برنامه جامع پرورش راهبردی منابع انسانی سازمان و درکنار سایر جنبه های این برنامه صورت گیرد.

تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه