امروز چهارشنبه 17 آذر 1400 ravanshenasi.cloob24.com
0

نسخه تجدید نظر شده مقیاس هوشی وکسلر بزرگسالان

در سال 1955،نسخه ای از مقیاس وکسلر ـ بلویو، با عنوان مقیاس هوشی بزرگسالان (WAIS) منتشر شد. در سال 1981 این آزمون مورد تجدید نظر قرار گرفت و با عنوان نسخه تجدید نظر شده مقیاس هوشی وکسلر بزرگسالان (R-WAIS) چاپ شد.

آخرین تجدید نظر این آزمون در سال 1997 بود. سه نسخه دارد: -WISC R, WAIS-R, WPPSI-R

تغییرات عمده در ویراست سوم وکسلر عبارتند از:

1.استفاده از ماده های وارونه در چند مقیاس فرعی؛

2. اضافه شدن چهار نمره شاخص جدید در کنار بهره های هوشی (مثل درک کلامی، سازمان ادراکی، حافظه فعال، سرعت پردازش)؛

3.گسترش دامنه سنی آن تا بزرگسالی و امکان محاسبه هوشبهر تا سن 89 سالگی.

نمراتی که از وکسلر بدست می آید:

1.نمره هوش کلی

2.نمره هوش کلامی

3.نمره هوش عملی

4.درک کلامی

5.سازمان ادراکی

6.حافظه فعال

7.سرعت پردازش.

هر یک از این نمرات با ترکیب نمرات آزمون های فرعی برگزیده به دست می آید.

این آزمون 14 خرده آزمون دارد که اجرای 13 مورد از آنها آنها اجباری و 1 مورد (الحاق قطعات) اختیاری است.

روانشناس بالینی پس از آنکه مراجع مرتکب تعداد اشتباهات مقرر می شود، آزمون فرعی را تمام و آزمون فرعی دیگر را شروع می کند. وی در انتهای آزمون با تبدیل امتیازات مراجع به نمرات هوشبهر هنجاریابی شده با میانگین 100 و انحراف استاندارد 15 می تواند هوشبهر کل، هوشبهر کلامی و عملی را محاسبه کند.

خرده آزمون های کلامی عبارتند از:

1) واژگان(گنجینه لغات)،

2) شباهت ها،

3) محاسبه (حساب)،

4) فراخنای ارقام،

5) اطلاعات عمومی،

6) درک مطلب (درک و فهم)،

7) مرتب کردن حروف ـ ارقام (این آزمون فرعی، جدید است).

خرده آزمون های عملی عبارتند از:

1) تکمیل تصاویر،

2) نماد ارقام (رمزگردانی یا رمز بندی نماد رقمی)،

3) طراحی با مکعب ها،

4) استدلال ماتریسی،

5) تنظیم تصاویر(مرتب کردن تصاویر)،

6) نماد یابی (این آزمون فرعی، جدید است)،

7) الحاق قطعات

مقیاس های کلامی: مقیاس های کلامی وکسلر تبحر فرد را در حوزه های زیر مورد سنجش قرار می دهد:

1- توانایی کارکردن با نمادهای انتزاعی،

2 -مقدار و درجه بهره گیری شخص از زمینه های آموزشی خود،

3 - تواناییهای حافظه کلامی و

4 -روانی یا سیالی کلامی.

مقیاس های کلامی عموماً از نفوذهای فرهنگی تأثیر می پذیرند. اگر فردی در مقیاس های کلامی در مقایسه با مقیاس های عملی نمره بالاتر (15 نمره و یا بیشتر) بگیرد، این تفاوت ممکن است نشانگر تعدادی از تفسیرهای احتمالی باشد، مانند سطح تحصیلینسبتاً بالا، کندی روانی ـ حرکتی ناشی از افسردگی، دشواری کارکردن در تکالیف عملی، نارسایی در توانایی های عملی، ضعف هماهنگی دیداری ـ حرکتی. مقیاس های کلامی از خرده آزمون های زیر تشکیل شده است.

1.اطلاعات عمومی: این آزمون، 28 ماده دارد، اطلاعات و معلومات کلی را دربر می گیرد و تحت تأثیر متغیرهای فرهنگی است. خرده آزمون اطلاعات عمومی شامل نمونه هایی از انواع اطلاعاتی است که یک شخص معمولی با برخورد از فرصت های متوسط باید بتواند آنها را کسب کند. اطلاعات عمومی و گنجینه لغات که هر دو در برابر نقایص عصبی و اختلال روانی به شدت مقاومند، دو تا از پایاترین خرده آزمون های R-WAIS به شمار می روند. به سبب پایانی، وکسلر از آنها به عنوان آزمون ها «پایا» در مقابل آزمون های «ناپایا» که بنا به نظریه وی در برابر اختلالها و متغیرهای موقعیتی مانند اضطراب و خستگی آسیب پذیرترند یاد می کرد (یعنی، محاسبه، رمز ارقام، طراحی مکعب ها). به علاوه، این خرده آزمون ها (اطلاعات عمومی و گنجینه لغات) هر دو شاخص های مناسبی ازهوش کلی بوده و با سطح تحصیلی آزمودنی ها وهوشبهر مقیاس کلی همبستگی بالایی نشان می دهند. نمره بالا در این خرده آزمون (اطلاعات عمومی)، نشانگر آن است که آزمودنی از حافظه دراز مدت خوب، علایق فرهنگی، زمینه تحصیلی قوی، نگرش مثبت نسبت به مدرسه، توانایی کلامی خوب، واحتمالاً از توانایی لازم برای توجیه عقلی مکانیسم های دفاعی خود برخوردار است

2.فراخنای ارقام؛ آزمون فراخنای ارقام، معیار حافظه کوتاه مدت و توجه است. ابتدا دو دسته ارقام با صدای بلند توسط آزماینده قرائت می شد. سپس آزمودنی باید دسته اول را با همان نظم و ترتیب بخواند و دسته دوم را به طور وارونه تکرار کند. اضطراب، کاهش میدان توجه و اختلال عملی مغز در یادآوری مجدد ایجاد اشکال می کند. ارقام وارونه احتمالاً توانایی شخص را در انعطاف پذیری، تمرکز، و شکیبایی در برابر فشار روانی منعکس می سازد. به نظر می رسد افراد پذیرا و نافعال و بدون اضطراب در این آزمون بهترین نمره را می گیرند. خرده آزمون فراخنای ارقام بیشترین آسیب پذیری را در برابر اضطراب دارد. علاوه بر فراخنای ارقام، دو خرده آزمون دیگر که در برابر اضطراب آسیب پذیرند عبارتند از محاسبه و رمزگذاری (نماد ارقام). از این سه خرده آزمون گاهی به عنوان «مثلث اضطراب» یاد می شود. فراخنای ارقام، همراه با رمزگذرای (نماد ارقام)، از جمله حساسترین آزمون نسبت به آسیب مغزیف عقب ماندگی ذهنی، و ناتوانی های یادگیری است. به طور کلی کسانی که خرده آزمون فراخنای ارقام نمره بالا می گیرند دارای حافظه کوتاه مدت شنیداری خوب و توجه عالی هستند، و ممکن است در برابر اضطراب و فشار روانی کمتر تأثیر پذیر باشند. انحراف فاحش بین ارقام مستقیم و ارقام وارونه می تواند نشانه ای از وجود یک آسیب عضوی باشد، به ویژه اگر نمره کلی فراخنای ارقام وارونه از نمره خرده آزمون هایی مانند اطلاعات عمومی و گنجینه لغات پایین تر باشد. در حالی که پایین بودن نمره ارقام مستقیم بیشتر ممکن است به ضایعه نیمکره چپ مربوط باشد، نمره پایین در مورد ارقام وارونه بیشتر با ضایع نمیکره راست پیشانی ارتباط دارد

3.گنجینه لغات(واژگان)؛ در این آزمون، آزمودنی باید 35 لغت را که به ترتیب مشکلتر می وشند تعریف کند. این آزمون پایاترین خرده آزمون کلامی است و مانند اطلاعات عمومی، در برابر آسیب عصبی اختلال روانی به شدت مقاوم است. نمره این آزمون فرعی همبستگی بالایی با نمره بهره هوشی کل مقیاس دارد و آنچه را که عامل g نامیده می وشد اندازه می گیرد. گنجینه لغات به سبب داشتن درجه بالایی از ثبات، اغلب به عنوان شاخص توان هوشی و همچنین برای سنجش تقریبی سطح کارکرد پیش مرضی به کار می رود. نمره های بالا حاکی از هوش عمومی بالاست و نشان می دهد که آزمودنی به درتسی می تواند افکار گذشته را به یاد بیاورد و درباره این افکار مفاهیمی بسازد. جمعیت های بالینی بانمره بالا ممکن است از مکانیسم هایدفاعی وسواسی یا توجیه عقلی استفاده کنند. نمره های پایین نشانه ای از زمینه محدود تحصیلی، پایین بودن هوش عمومی، یا ضعف انگیزش است.

4.محاسبه (حساب): این آزمون 20 ماده دارد که شبیه مسأله های کتابهای حساب دوره دبستان هستند. ماده های این آزمون شفاهی هستند. توانایی انجام محاسبات ساده با این آزمون فرعی سنجیده می شود، که تحت تأثیر منفی اضطراب و کمبود توجه و تمرکز قرار می گیرد. افرادی که از زمینه اجتماعی ـ اقتصادی بالاتر برخوردارند، دانش آموزان مطیع و معلم گرا و افراد دارای گرایش های توجیه عقلیمعولاً در این خرده آزمون نمره بالا می گیرند. یک فرمول مفید این است که مجموع نمره های اطلاعات عمومی و محاسبه برابر پیشرفت تحصیلی است. شخصیت های جامعه ستیز با این خرده آزمون مشکل دارند و شخصیت های نمایشی (هیستریانیک) ممکن است در این آزمون نمره کم بگیرند. این بدان معنی نیست که نمره های پایین درخرده آزمون محاسبه ملاک تشخیصی این گروههای بالینی است. نمره های بالا نشان دهنده هوشیاری، قابلیت تمرکز، رهایی از حواسپرتی، واحتمالاً به کار بستن مکانیسم های دفاعی مبتنی بر توجیه عقلی است.

5.درک و فهم؛ این آزمون فرعی که دارای 18 ماده است، این آزمون فرعی توانایی آزمودنی را برای پیوستن به رسوم اجتماعی و درک قضاوت اجتماعی، از طریق پرسش در مورد ضرب المثل ها و اینکه شخص در موقعیت های مختلف چه رفتاری نشان خواهد داد، ارزیابی می نماید. درک و فهم اغلب به عنوان منعکس کننده میزان طرفداری آزمودنی از معیارهای قراردادی، برخورداری از فرصتهای فرهنگی گذشته و داشتن وجدان رشد یافته تلقی شده است. شکست در ماده های آسان نشانگر اختلال در قضاوت است، حتی اگربعداً به ماده های دشوار پاسخ های درست داده شود. افرادی که به شدت تحلیلی هستند و توانایی های تحلیل خود را برای اجتناب از هیجانها به کار می گیرند، ممکن است در درک عناصر اجتماعی موقعیت ها آن گونه که درخرده آزمون درک و فهم ارایه می شود دچار مشکل شوند. کسانی که نمره های پایین می گیرند، به ویژه اگر نمره هایشان دست کم به اندازه چهار نمره مقیاس فرعی از نمره گنجینه لغات پایین باشد، ممکن است دارای قضاوت ضعیف و تکانشگری بوده و در برابر محیط خود خصومت نشان دهند. افراد دارای اختلال روانی اغلب در آزمون درک و فهم عملکرد ضعیف دارند، که ممکن است از ادارکهای مختل، تکانشگری، یا گرایش های ضد اجتماعی ناشی شود. ماده های این آزمون درک متعارف و قضاوت را در حل یک مسأله اندازه می گیرند.

6.شباهتها: آزمون شباهتها شامل 19 ماده است. این آزمون ها توانایی انتزاع و مفهوم سازی آزمودنیها را اندازه می گیرد. افرادی که از توانایی بینش و درون نگری خوب برخوردارندمعمولاً از این خرده آزمون نمره های بالا می گیرند؛ بنابراین ممکن است آن را به عنوان شاخصی از پیش آگهی مطلوب برای روان درمانی به کار بست. نمره های بیماران اسکیزوفرنیک، افراد دارای تفکر خشک و انعطاف ناپذیر، و بیماران مبتلا به عارضه های پیری به گونه معنی دار کاهش می یابد. کسانی که نمره های بالا می گیرند از توانایی مفهوم سازی خوبی برخورداند، و چنانچه این نمره ها به صورت غیر معقول بالا باشد بازتابی از گرایش های توجیه عقلی است. افرادی که نمره های پایین می گیرند، توانایی انتزاع ضعیف، گرایش به تکرار طوطی وار و تحت اللفظی مطالب، و تفکر انعطاف ناپذیر دارند.

7.مرتب کردن حروف ـ ارقام: این آزمون فرعی جدید شامل 7 ماده است که حافظه فعال و توجه را اندازه می گیرند. ترکیبی از ارقام و حروف خوانده می شود. سپس آزمودنی باید ابتدا ارقام را به صورت صعودی و سپس حروف را به ترتیب الفبایی به یاد آورد. در هر ماده سه ترکیب متفاوت از اعداد و حروف ارائه می شود.

مقیاس های عملی:

مقیاس های عملی موارد زیر را منعکس می کند؛

1 -درجه و مقدار ارتباط غیر کلامی فرد با محیط

2 -توانایی یکپارچه کردن محرک ادارکی با پاسخ های حرکتی مناسب

3 -استعداد کارکردن در موقعیت های محسوس یا عینی

4 -توانایی کار کردن سریع هنگامی که عملکرد شخص در مقیاس های عملی به گونه معنی دار بالاتر از عملکرد وی در خرده آزمون های کلامی است (15 نمره یا بیشتر)،

در این مورد می توان تعدادی از تفسیرهای احتمالی به عمل آورد، مانند توانایی های ادارکی ـ سازمانی برتر، توانایی کار کردن تحت فشار زمان، گرایش به پیشرفت تحصیلی پایین، برون ریزی احتمالی، فردی که می توان او را به عنوان اهل عمل توصیف کرد تا اهل تفکر و نظر، شخصی که زمینه اجتماعی ـ اقتصادینسبتاً پایین دارد، وجود نارسایی در زبان، ضعف در مهارتهای درک شنیداری، پردازش یا هر دو

1.تکمیل تصاویر: این آزمون فرعی اولین بخش مقیاس عملی WAIS است. در این آزمون25 کارت (به صورت تک به تک) به آزمودنی ارایه می شود که در هر تصویر بخشی حذف شده است، آزمودنی باید بخش حذف شده تصویر را پیدا کند. در این آزمون باید بر روی جزئیات و ناهمخوانیها تمرکز کنیم. نقص های ادارک بینایی در این آزمون مشخص می شود. افرادی که نمره های بالا می گیرند برای تشخیص اطلاعات دیداری اساسی توانایی زیادی دارند، هوشیارند، و از دقت بینایی خوبی برخوردارند. عملکرد افراد تکانش گر ممکن است پایین باشد زیرا ممکن است بدون اینکه محل تصویر را تجزیه و تحلیل کنند به سرعت پاسخ دهند.

2.تنظیم تصاویر: در این آزمون فرعی، آزمودنی باید چند تصویر کارتونی را طوری کنار هم بچیند که داستانی را بازگو کند. این آزمون می تواند موارد زیر را بسنجد: شناخت دقیق موقعیت های میان فردی، توانایی درک یک موقعیت کل و ارزشیابی معنای ضمنی آن، سازمان دادن دیداری و ادارک نشانه های دیداری و توانایی پیش بینی پیامد اقدامها وبرنامه ریزی قبلی برای روابط اجتماعی. اشخاصی که در تنظیم تصاویر نمره بالا می گیرندمعمولاً افراد دقیق و ماهر بوده، از هوش اجتماعی سطح بالا برخوردارند، و می توانند پیامد اعمال را پیش بینی کنند. کسانی که نمره کم می گیرند ممکن است دارای محدودیت فکری بوده، نتوانند کارهای خود را از پیش برنامه ریزی کنند، در درک و لذت بردن از لطیفه ها ضعیف باشند، در روابط میان فردی و برقراری ارتباط با دیگران مشکل داشته باشند

3.طراحی مکعبها: آزمودنی باید با مکعبهایی که در اختیار او گذاشته می شود، تصاویر موجود بر روی کارتها را بسازد. در این آزمون هماهنگی بینایی – حرکتی و توانایی ترکیب تحلیلی سنجیده می شود. اختلال اعمال مغزی از جمله اختلال در تسلط چپ – راست در انجام این آزمون تداخل می کند. خرده آزمون طراحی مکعب ها پایا و با ثبات است، با هوش عمومی همبستگی بالا دارد، و نمره های آن جز بر اثر افسردگی یا اختلال عضوی کاهش نمی یابد. کسانی که نمره بالا می گیرند، از توانایی ادارک دیداری ـ حرکتی ـ فضایی، توانایی تمرکز، و مفهوم سازی غیر کلامی عالی برخورداند. نمره های پایین نشانگر توانایی های ادارکی ضعیف، دشواری در یکپارچگی دیداری، و اشکال در حفظ و تداوم کوشش است. این مشکلات گاهی ممکن اتست نتیجه اختلال های مغزی – به ویژه جراحت در بخش آهیانه ای راست، و همچنین جراحت های نیمکره راست به طور کلی باشد.

4.الحاق قطعات: آزمودنی باید 5 پازل را تکمیل کند. به این ترتیب توانایی تجسم یک کل براساس اجزای آن و طرح ریزی آن کل، و نیز هماهنگی بینایی – حرکتی اندازه گیری می شود. همبستگی این خرده آزمون بانمره های هوشبهر مقیاس کلی چندان بالا نیست، بنابراین از نظر روان سنجی یکی از ضعیفترین خرده آ زمون هاست و نمره های آن را باید با احتیاط به کار بست. این آزمون یک موقعیت «باز» را ارایه می دهد، و کسانی که می توانند آزادانه در این بافت کار کنندمعمولاً عملکرد خوبی دارند، اما کسانی که سازمان دیداری خشک و انعطاف ناپذیر دارند تنها به یک نشانه می چسبند بی آنکه چهارچوب داوری خود را تغییر دهند. انی فرایند اغلب در مورد افرادمبتلا به وسواس فکری عملی صادق است. کسانی که در ا لحاق قطعات نمره های بالا می گیرند، هماهنگی ادراکی ـ حرکتی خوب از خود نشان می دهند، از سازمان دیداری برتر برخوردارند، و می توانند چشم انداز ذهنی انعطاف پذیر را حفظ کنند. کسانی که نمره های کم می گیرند، در هم ریختگی دیداری ـ حرکتی، گرایش به امور عینی و محسوس، و دشواری در مفهوم سازی از خود نشان می دهند. این آزمون فرعی بر خلاف نسخه های قبلی، هم اکنون اختیاری است.

5.نماد ارقام (رمز گردانی): این آزمون یک نوع کدگذاری است. یعنی آزمودنی باید به کمک یک کلید جاهای خالی تعبیه شده در زیر تعدادی رقم را پر کند. در حالی که گنجینه لغات یک آزمون پایاست، نماد ارقام در برابر اثر هر یک از اختلالهای عضوی یا کارکردی به شدت حساس است. به ویژه، بیماران افسرده و مبتلا به آسیب مغزی در این آزمون دچار مشکل می شوند. کسانی که نمره های بالا می گیرند، از توانایی دیداری – حرکتی عالی، کارآمدی ذهنی، استعداد یادگیری طوطی وار مطالب جدید، و واکنش های روانی – حرکتی سریع برخورداند.

6.نماد یابی: این آزمون فرعی جدید که از 60 ماده تشکیل می شود شبیه آزمون فرعی نمادیابی مقیاس وکسلر کودکان است. وظیفه آزمون دهنده این است که نشان بدهد آیا نماد مورد نظر در آرایش موجود جای می گیرد یا خیر.

7.استدلال ماتریسی: این آزمون فرعی جدید شامل ماده هایی می شود که پردازش اطلاعات بصری و مهارت های استدلال انتزاعی را اندازه می گیرند.

مقیاس هوشی وکسلر کودکان

مقیاس هوشی وکسلر کودکان (WISC) اولین بار در سال 1949 منتشر شد. این مقیاس تجدید نظرهایی داشته است که در میان آنها، نسخه سوم مقیاس هوشی وکسلر کودکان (1991) (III-WISC) برای کودکان سنین 6 تا 16 سال مناسب است. این مقیاس شامل 10 آزمون فرعی اصلی و 3 آزمون فرعی مکمل است.

ویژگی های ویراست سوم (1991) عبارت بودند از:

1.اضافه شدن آزمون فرعی اختیاری نمادیابی

2.آزمون تکمیل تصاویر به عنوان اولین آزمون اجرا می شود

3.اصلاحات در محتوا (مثل اجرا، نمره گذاری، آزمون های فرعی).

این آزمون از بسیاری جهات ادامه نسخه تجدید نظر شده مقیاس هوشی وکسلر بزرگسالان است. در این آزمون هم مثل نسخه تجدید نظر شده مقیاس هوشی وکسلر بزرگسالان، دو مقیاس فرعی عملی وکلامی وجود دارد.

آزمونهای فرعی کلامی عبارتند از:

1) اطلاعات،

2) شباهت ها،

3) حساب،

4) واژگان،

5) درک مطلب؛

6) فراخنای رقمی نیز یکی از آزمونهای کلامی مکمل است.

آزمونهای فرعی عملی هم عبارتند از:

1) تکمیل تصاویر،

2) مرتب کردن تصاویر،

3) طراحی با مکعبها،

4) کنار هم چیدن اشیاء (الحاق قطعات)

5) رمزگذاری.

6) مازها

7) جستجوی سمبلها (نمادیابی) نیز دو آزمون فرعی مکمل هستند.

محاسبه بهره های هوشی کلامی و عملی هم مثل محاسبه بهره هوشی کلی است.

آخرین ویراست مقیاس هوش کودکان وکسلر یا IV-WISC، رده های سنی 6 تا 17 سال را پوشش می دهد و ساختار و شکل کلی ویراست های قبلی خود را حفظ کرده است. اما ویراست چهارم مقیاس هوش وکسلر کودکان (IV-WISC)، یک رشته تغییرات مهم نیز کرده است. سه آزمون فرعی (مرتب کردن تصاویر، الحاق قطعات و مازها) حذف شده اند و پنج آزمون فرعی جدید (مفاهیم تصویری، توالی حروف ـ ارقام، استدلال ماتریسی، استدلال کلامی، خط زدن) اضافه شده اند. طراحان این آزمون در عین حال هوشبهر کلامی

و عملکردی را کنار گذاشته اند و نمره گذاری وکسلر را یکپارچه کرده اند. اما هوشبهر کل مقیاس و چهار نمره عاملی ترکیبی یا شاخص ویراست سوم مقیاس هوش کودکان وکسلر را نگهداشته اند این نمرات ترکیبی عبارتند از: درک کلامی، استدلال ادراکی، حافظه کاری و سرعت پردازش.

مصرف بالینی آزمون های هوش برای این موارد است:

1.تخمین سطح هوشی کلی

2.پیش بینی موفقیت تحصیلی

3.ارزیابی سبک پاسخ ها (اجتناب، انگیزه، تلاش و...).

نکاتی در رابطه با آزمون وکسلر:

نمره های نسبتاً بالا در طراحی مکعب ها و الحاق قطعات بیانگر سازمان ادراکی قوی فرد است.

نمره های نسبتاً بالا در محاسبه و فراخنای ارقام نشان دهنده حافظه کوتاه مدت قوی و حواسپرتی کم است.

مهم ترین حسن آزمون وکسلر سنجش متغیرهای شخصیتی در حین آزمون است.

نمره بالا در درک و فهم و تنظیم تصاویر نشان دهنده قضاوت اجتماعی خوب فرد است.

بیشترین پایایی و روایی مربوط به هوش بهر کلی است.

عامل آزادی از حواسپرتی: شامل خرده آزمون های تکمیل تصاویر، طراحی مکعب ها و الحاق قطعات.

خرده آزمون های کلامی وکسلر عموماً تحت نفوذ مسائل فرهنگی هستند.

خرده آزمون فراخنای ارقام حساس به حواسپرتی است.

مثلث اضطراب شامل محاسبه، رمز گذاری (نماد ارقام) و فراخنای ارقام است.

فراخنای ارقام و نماد ارقام، حساس ترین آزمون نسبت به آسیب مغزی، عقب ماندگی ذهنی و ناتواناییهای یادگیری است.

گنجینه لغات پایاترین خرده آزمون کلامی است. به غنای محیط آموزشی اولیه و تجارب و آموزش های بعدی بستگی زیادی دارد.

گنجینه لغات بهترین شاخص هوش عمومی افراد است.

افراد هیستریونیک در خرده آزمون محاسبه نمره پایین می گیرند.

الحاق قطعات یکی از ضعیف ترین خرده ازمون های وکسلر است.

بهترین فرم کوتاه وکسلر ترکیب دو خرده آزمون گنجینه لغات و طراحی مکعب هاست.

خرده آزمون های فراخنای ارقام، رمز گردانی و تشابهات و طراحی با مکعب ها به آسیب مغزی حساس هستند که آنها را ناپایا می گویند و خرده آزمون های اطلاعات عمومی، الحاق قطعات، تکمیل تصاویر، درک مطلب و گنجینه لغات در برابر آسیب مغری مقاوم هستند که پایا خوانده می شوند.

نویسنده : جعفر هاشملو
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه