امروز چهارشنبه 17 آذر 1400 ravanshenasi.cloob24.com
0

پژوهش های هیکسون و بالتیمور، و نایت، الفنباین و مارتین نشان داده اند که بین زن و مرد از لحاظ سبک های یادگیری کلب تفاوت وجود دارد، بدین معنی که مردان بیشتر به تجربه عینی تمایل دارند در حالی که زنان عموماً تأملی تر عمل می کنند (سیف، 1389).

در رابطه با متغیر جنسیت، یافته های پژوهش امامی پور و سیف (1382) نشان می دهد که بین سبک های تفکر قانون گذارانه، اجرایی، قضایی، مونارشی، سلسله مراتبی، آنارشی، کلی، جزئی، بیرونی و آزادمنشانه دختران و پسران تفاوت وجود دارد؛ به طوری که دختران در این سبک ها نسبت به پسران نمرات بالاتری کسب کردند. همچنین در پژوهش شکری، کدیور، فرزاد و دانشورپور (1385) میانگین نمرات رویکرد یادگیری سطحی پسران از دختران، و میانگین نمرات سبک های تفکر قانونی، قضایی، سلسله مراتبی، درونی و بیرونی دختران از پسران بیشتر بود.

استرنبرگ بیان می کند که سبک های تفکر زنان و مردان، به دلیل این که ممکن است سبک های خاصی در مردان و زنان مورد تشویق یا تنبیه قرار گیرند، متفاوت هستند. یافته های استرنبرگ نشان می دهند که نمرات مردان به زنان در سبک های قانون گذارانه، کلی و درونی بیش تر و در سبک های قضایی کمتر است (امامی پور و سیف، 1382).

یـافته های پـژوهش رضـوی و علـی شیـری در سال 1384 در رابطه با بررسی تطبیقی رابطه بین سبـک های تفکر دختران و پسران دبیرستانی با پیشرفت تحصیلی آنان، نشان داده است که ارتباط سبک تفکر کلی دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی و سن، معنادار نبوده، اما با جنسیت رابطه معنا دار داشته است. نمره های سبک تفکر دختران بیش از نمره های سبک تفکر پسران بوده است. در مجموع دانش آموزان دارای گرایش آزادیخواهانه، پیشرفت تحصیلی بیشتری داشته اند. این نتیجه گیری در مورد پسران صادق بوده، اما در مورد دختران مصداق نداشته است (به نقل از سروقد و همکاران، 1389، ص 138). پسران کلی نگرتر، محافظه کارانه تر و قانونگذارنه تر از دختران بودند.

زانگ و استرنبرگ در بررسی سبک های تفکر دانشجویان هنگ کنگی و چینی نشان دادند که تفاوت بین زنان و مردان در پرسشنامه سبک های تفکر معنادار بود. به طوری که نمونه دانشجویان زن و مرد هنگ کنگی در سبک های قانون گذارانه و قضایی، کلی، آزادمنشانه و درونی و نمونه دانشجویان زن و مرد چینی در سبک های قانون گذارانه و آزادمنشانه و درونی با هم تفاوت داشتند، در همه موارد نمرات مردان از نمرات زنان بالاتر بود. و سبک تفکر بیش تر از توانایی ها، پیش بینی کننده پیشرفت تحصیلی هستند و پیشرفت تحصیلی دانشجویان مرد، به طور مثبتی با تفکر تحلیلی (قضایی) رابطه دارد. در حالی که پیشرفت تحصیلی دانشجویان زن به طور منفی با تفکر تحلیلی و خلاق رابطه دارد. به طور کلی، پیشرفت تحصیلی بالا با سبک های محافظه کارانه و سلسله مراتبی و درونی همبستگی مثبت و با سبک های قانون گذارانه، آزادمنشانه و بیرونی همبستگی منفی دارند (امامی پور و سیف، 1382). همین طور سبک های تفکر قضاوت گر و آزاداندیش دانشجویان دختر باعث ایجاد نوعی باور مثبت نسبت به خود شده و از یک خودکارآمدی عمومی قویتری نسبت به پسران برخوردارند (سروقد و همکاران، 1389). همچنین یافته های پژوهش جودی ونگ در 1999 نشان داد که سبک تفکر پسران بیشتر آزادمنشانه و کلی گرایانه و سبک تفکر دختران بیشتر قانون گرایانه، قضاوت گرا و محافظه کارانه بود (به نقل از آقایوسفی و شریف، 1389).

آماره های توصیفی انواع سبک های تفکر پژوهش سروقد، رضایی و معصومی (1389) نشان می دهند که در بین دانش آموزان پسران کمترین و بیشترین میانگین به ترتیب مربوط به سبک های تفکر محافظه کار و برون گرا بوده است. در دختران نیز کمترین و بیشترین میانگین به ترتیب مربوط به سبکهای تفکر محافظه کار و قانون گذار بوده است. همچنین، میانگین خودکارآمدی دانش آموزان دختر کمتر از دانش آموزان پسر بوده است.

دنیزلی و چرکی در 2005، رابطه میان سبک های تفکر و رشته تحصیلی و جنسیت دانش آموزان را بررسی کردند، نتایج این پژوهش حاکی از این بود که دانش آموزان پسر تمایل دارند از سبک تفکر قضایی و بیرونی استفاده کنند و دانش آموزان دختر تمایل دارند از سبک های تفکر اجرایی استفاده کنند (به نقل از عبداله زاده، 1388).

در مورد تفاوت های سبک های تفکر در زنان و مردان، احتمالاً نتیجه اجتماعی شدن در نقش های جنسی سنتی است و به وسیله انتخاب های شخصی موضوعات تفکر، یادگیری و شغل تقویت می شود (الهی و همکاران، 1383).

نویسنده : جعفر هاشملو
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه