امروز دوشنبه 04 بهمن 1400 ravanshenasi.cloob24.com
0

چنانکه در فرضیه ی تنازع بقا و نتیجه ی آن، یعنی انتخاب طبیعی، ذکر شده است، انواع جدید که به علت دارا بودن بعضی اختصاصات ممتاز و سودمند تشکیل می گردند، صفات و مزایای خود را نسل به نسل به کیفیت وراثت به اعقاب منتقل می سازند و دیگر صفات و اختصاصات، بر اثر اختلاط افراد مختلف یک نوع، تدریجا از بین می روند.
پس بنا به فرضیه ی فوق، به استثنای اعضای تحلیل رفته، که به خاصیت وراثت انتقال می یابند، و بر اثر عدم استعمال در شرف حذف تدریجی اند، در هیچ جانوری اعضا و اختصاصات جسمی ناسودمند نباید دیده شود، و حال آنکه در بسیاری از جانوران اختصاصاتی دیده می شود که برای حفظ و بقای نوع هیچگونه نفعی نمی تواند داشته باشد. از آن جمله رنگ های زیبا و شکل های دلپذیر جانوران و آواز جان فزای پرندگان و غیره است.
بی شک بعضی از رنگها در جانوران، چون آنها را همرنگ محیط می سازند سودمند واقع می شود. مانند اینکه سبزی رنگ ملخ و قورباغه ی درختی و بعضی از ماران آن ها را در میان برگ های درختان از نظر مخفی می سازد. رنگ ریگی بسیاری از جانوران ساکن ریگ زا رها باعث می شود که در کمال مهارت از نظر دشمن پوشیده بمانند.
فیلی حشره ی ساده ای است که به برگ خشک شباهت دارد. بعضی از پروانگان مانند کالیما، وقتی که روی شاخه ای قرار می گیرند تمیز آنها از برگ درخت خالی از اشکال نیست. برخی از خرچنگ ها به شن های داخل جویبارها شباهت عجیب دارند. بعضی از جانوران بی زیان مانند پروانه ای که سزی نام دارد چون به حشرات زیان آور دیگر شبیه است، مورد توجه پرندگان واقع می شود. این گونه مثال ها در طبیعت آنقدر زیادند که برای بیان آنها همه را تحت اسم تقلید از محیط دسته بندی کرده اند.
تقلید از محیط یکی از پدیده هایی است که بر طبق آن می توان وجود بسیاری از رنگها را در جانوران تعبیر کرده و به علاوه با فرضیه ی انتخاب طبیعی قابل بیان است. بعضی از رنگ های بسیار بارز نیز ممکن است بر اثر تقلید از محیط در جانوری ظاهر شده باشد. مانند آنکه بال های رنگارنگ بعضی از پروانگان روز می توانند آنها را بین گلهای رنگارنگ از نظر دشمن پوشیده بدارند. ولی به طور کلی اگر جانوری رنگ بارز و تند داشته باشد بهتر از دیگران به چشم دشمن می اید و از این نظر خطری حقیقی او را تهدید می کند. در این صورت ظاهر شدن آن رنگ را حمل برچه کیفیتی می توان کرد؟
ساق های بار یک گوزن و هیئت غزال با سرعت آنها تناسبی دارد، ولی یال اسب و غبغب گاو و تاج خروس و پرهای پرپشت و اضافی برخی از پرندگان چه مصرفی دارد؟
باید توجه داشت که غالب این اختصاصات در حدود سن بلوغ در جانوران ظاهر می گردند و حداکثر کمال شان در جانورانی است که دو جنس نر و ماده ی آنها جدا هستند. و در برخی از جانوران در موسم جفت گیری ظاهر می شوند و سپس از بین می روند و معمولاً فقط در یکی از دو جنس نر یا ماده وجود دارند.
بین اینگونه اختصاصات و عمل تولید مثل، قاعدتاً رابط هایی موجود است. دوران جفت گیری و تولید مثل در جانوران دورانی پر هیجان است و زمانی است که در آن نزاع بسیار شدید بر سر انتخاب جفت در می گیرد.
این نزاع ها حتی از نظر ساده ی برزگران دور نمانده است و آن را دوران نزاع جانوران می گویند. بنابراین تولید مثل برای جانوران چون حق حیات اجر فتحی است. هربار تجدید نسل، به قیمت قربانی های بسیاری امکان پذیر است. اگرچه در پاره ای از موارد منازعه ی خونین صورت می گیرد ولی بسیاری از جنگ ها با کندی و ملایمت شروع می شوند و خاتمه می پذیرند. در اینجا نزاع بر سر غذا و آب و برای نیازمندی های زندگی نیست، بلکه جنگی است به منظور تصاحب ماده ای برای تمام مدت عمر یا برای یک فصل سال یا چند ساعت اگر این نزاع گاه به نفع قوی تران تمام می شود، در بعضی از موارد به نفع جانورانی است که دارای زیبایی و هنر نمایی اند.

هنگامی که طاووس نر، پرهای رنگارنگ خود را با حالتی غرورآمیز می گستراند و با خشم وافر به رقبای خود می نگرد، یا زمانی که بلبلی بر علیه رقیبان خود آنقدر به آواز خواندن مشغول می شود که خسته و کوفته نقش زمین می گردد، نمی توان منکر شد که اعمال آنها جلب نظر ماده ها را نکند. بعضی از کبک های نر، حرکاتی مخصوص می کنند که خود نوعی رقص است و بدان وسیله نظر ماده های خود را، که به حالت اجتماع شاهد آن حرکات عجیب اند، جلب می کنند.
نرهای مرغ کومباتان نیز با حلقه ی زیبایی از پر که به دور گردن دارند با رقبا به نزاع می پردازند و از این راه نظر ماده را به خود متوجه می سازند.
چنانکه دیده می شود جانوران نیز زیبایی و رنگ و آهنگ موسیقی را احساس می کنند و این احساس از عوامل مهم مشوق ماده ها در انتخاب جفت است.
همانطور که در انسان سلیقه های مختلف وجود دارد در عالم جانوران نیز اختلاف سلیقه موجود است. پس اگر انسان اختصاصاتی را که بر اثر انتخاب جنسی در جانوران ظاهر می گردد این همه متنوع می بیند تعجبی نخواهد داشت.
عشق و علاقه ی مفرط به تزئینات در آدمیان وحشی به اندازه ای است که می توان تنوع نژادهای مختلف انسان را تا حدی معلول تنوع حس زیباپسندی دانست و صفات مشخصه ی نژادهای کنونی را می توان از اختصاصاتی تصور کرد که در موقع انتخاب جفت مورد پسند واقع شده است و سپس بر اثر انتخاب
حنسی رفته رفته تشدید گردیده و به صورت مشخص کنونی در آمده است. احتمال دارد که در عالم جانوران نیز چنین امری صورت گرفته باشد.
در نظر اول، انتخاب جنسی و اثر آن در پیدایش بعضی از تغییرات، که به کمک انتخاب طبیعی غیرقابل تفسیر است، امری خیالی و ذهنی به نظر می اید و بسیاری از پدیده ها وجود دارند که با انتخاب طبیعی نمی توان آنها را تفسیر کرد. مدارکی که داروین در ای نباره ارائه می دهد، برای بیان اینکه صفات ثانویه ی جنسی نر و ماده، چگونه ظاهر شده است تا حدی قانع کننده به نظر می رسد و نشان می دهد که انتخاب جنسی در ظاهر ساختن بعضی از اختصاصات جسمی ممکن است نقشی ایفا کرده باشد.

در تقسیمات پایین تر سلسله ی حیوانات، انتخاب جنسی ظاهرًا عملی انجام نداده است. اینگونه حیوانات غالباً در نقطه ی معینی ثابت اند: یا هر کدام دارای هردو دستگاه تولیدمثل نر و ماده است، یا مهم تر از همه استعدادهای ادراکی و هوشی آنها چنان پیشرفته نیست که عشق یا حسادت را احساس کنند یا بتوانند انتخاب نمایند؛ اما هنگامی که به بندپایان و مهره داران می رسیم، می بینیم که انتخاب جنسی حتی در رده های پست تر این دو زیر سلسله ی بزرگ، اثر بسیار داشته است.
در بسیاری از رده های بزرگ سلسله ی حیوانات – در پستانداران، پرندگان، خزندگان، ماهی ها، حشرات و حتی سخت پوستان – تفاوت های جنس نر و ماده تقریباً تابع قواعد یکسان است. نرها تقریباً همیشه عشق بازی می کنند و فقط نرها هستند که سلاح های مخصوص برای مقابله با رقبای خوددارند؛ از ماده ها بزرگتر و قویترند و صاحب جرئت و جنگجویی لازم اند.

اعضای تولید آواز یا اصوات موسیقی، منحصرًا در آنها وجود دارد یا از اعضایی مربوط در ماده عالی تر است؛ نیز دارای غده های خوشبو هستند. غالباً تزیینات بسیار متنوع یا رنگ هایی بسیار درخشان و آشکار دارند و این تزیینات و رنگها غالباً به صورت الگوهای بسیار زیبا هستند و حال آنکه ماده ها ازاینگونه تزیینات و رنگها ندارند.
هنگامی که تفاوت ساختمانی نر و ماده بسیار است، نر صاحب اعضای حسی مخصوص است تا بتواند ماده را پیدا کند و دارای اعضای حرکت است تا بتواند به ماده برسد و دارای اعضای گیرنده است تا بتواند ماده را بگیرد.این اعضای گوناگون مخصوص دلربایی و به چنگ آوردن ماده غالباً فقط در بخشی از سال، به خصوص در فصل جفت گیری به وجود می آیند.
این اعضا در بسیاری موارد به ماده ها انتقال یافته اند اما به صورت اعضای تحلیل رفته در آنها ظاهر می شوند. پس از اخته کردن حیوان نر، این اعضا از بین می روند یا هیچگاه دوباره ظاهر نمی شوند. عموماً در سنین نوجوانی در نرها ظاهر نمی گردند، ولی اندکی پس از رسیدن آنها به سن تولیدمثل ظهور می کنند.
از این رو جوان های هردو جنس به هم شبیه اند و ماده در تمام طول زندگی اش تا حدودی به اولاد جوان خود شباهت دارد. تقریباً در همه ی رده های بزرگ معدودی مورد غیرعادی مشاهده می شود و آن جا به جا شدگی کامل صفات مخصوص دو جنس است به طوری که ماده ها صاحب صفاتی می شوند که خاص نرهاست. این یکنواختی عجیب قوانینی که بر تفاوت میان جنس ها حکم فرمایی می کند و در رده های مجزا از هم فراوان و گسترش یافته است، هنگامی قابل درک خواهد بود که علتی مشترک، یعنی انتخاب جنسی را، برای آن بپذیریم.
انتخاب جنسی نسبت به گسترش نوع، به توفیق بعضی افراد نسبت به هم جنسان خود وابسته است و حال آنکه انتخاب طبیعی نسبت به شرایط عمومی زندگی به توفیق هردو جنس و در تمام سنین، بستگی دارد.
تنازع جنسی دو نوع است؛ یکی میان افراد یک جنس، که عموما نرهستند. به منظور کشتن یا از میدان به در کردن حریف و در آن ماده ها فعالیتی ندارند؛ و حال آنکه در دیگری نیز تنازع میان افراد یک جنس جریان می یابد ولی به منظور تحریک یا دلربایی از جنس مخالف، که عموما ماده اند و دیگر غیرفعال نیستند، و دلپسندترین جفت ها را انتخاب می کنند.

انتخاب نوع اخیر کاملاً شبیه انتخابی است که آدمی، بدون آنکه قصدی داشته باشد، انجام می دهد؛ و اثر آن در حیوانات اهلی دیده می شود. آدمی طول مدت درازی، افرادی را که مورد پسندش اند یا سودمندند، بدون آنکه قصد تغییر نژاد داشته باشد، حفظ می کند.
قوانین وراثت معلوم می کنند که خواصی که از طریق انتخاب جنسی کسب می شوند، به جنسی که صفت از آن ناشی شده می رسد یا به هر دو جنس؛ نیز سنی را که آن صفت ظهور خواهدکرد معلوم می کند.
ظاهرًا تغییراتی که در اواخر عمر حاصل می شوند، عموما به یک جنس و همان جنسی که تغییر از آن بوده، می رسد. قابلیت تغییر پایه ی کار انتخاب است ولی به کلی مستقل از آن است. از اینجا نتیجه می شود که تغییراتی با ماهیت کلی یکسان و غالباً مفید، از طریق انتخاب جنسی نسبت به گسترش نوع جمع شده اند و از طریق انتخاب طبیعی نسبت به شرایط عمومی. بنابراین صفات ثانویه ی جنسی، اگر به تساوی به هر دو جنس انتقال یابند، فقط براسا شباهت، از صفات عمومی نوعی تمیز داده می شوند. تغییراتی که بر اثر انتخاب جنسی حاصل می شوند گاه چنان مشخص اند که دو جنس یک نوع را غالباً از دو نوع و گاه از دو جنس متمایز به حساب آورده اند.اینگونه تفاوت های مشخص باید از جهتی بسیار مهم باشند؛ و چنانکه می دانیم، حصول آنها در بعضی موارد نه تنها بی مناسبت بوده است بلکه افراد را در معرض خطر واقعی قرار داده است.

اعتقاد به نیروی انتخاب جنسی براساس ملاحضات زیر استوار است. بعضی از صفات خاص یک جنس اند،و همین خود این احتمال را پیش می آورد که در بیشتر موارد بی شمار، این صفات فقط پس از بلوغ حیوان کاملاً ظهور می کنند و گاه فقط در بخشی از سال، که غالباً فصل جفت گیری است نمایان می شوند.

نرها (جز در چند مورد استثنایی) در همسر طلبی فعال ترند، مسلح ترند و به طرق مختلف جذاب تر شده اند. چنانکه مشاهده شده است نرها اسباب جذابیت خود را با دقتی استادانه در حضور ماده ها به نمایش می گذارند و هیچگاه در غیر از فصل جفت گیری آنها را نشان نمی دهند مگر بسیار به ندرت. بی هدف بودن همه اینها باورنکردنی است. بالاخره مدارکی در دست داریم مبنی بر اینکه در بعضی از چهارپایان و پرندگان، در افراد یک جنس استعدادی برای احساس تنفر فراوان یا برتری فراوان نسبت به بعضی از افراد جنس دیگر وجود دارد.

تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه